ปัจจุบันนี้  ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่นักเรียนยังต้องฝึก..ได้แก่ "ทักษะการคิด" ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ..คุณธเนศร์  ชาญเชาว์ มีสิ่งที่ให้คุณครูและนักเรียนฝึกการคิด ดังต่อไปนี้

เชิญคลิกเข้าไปศึกษา..ด้านล่างนี้จ้ะ 

การวัดและประเมินตามสภาพจริงการคิด      

การคิด   กิจกรรมตอบคำถามวิทย์

การวิเคราะห์      ความหวังของพ่อแม่

คำถามทักษะสังเกตุ    คิด

คุ้กกี้ชิ้นเดียว      ทบ.การคิด

บทสนทนาของคู่รัก (แมน และ นุ่ม)

ปัจจที่เกี่ยวข้องกับการคิด 

การแปลความ_ตีความ_ดูหนูสู่รูงู

การให้คำนิยาม     อะไรเอ่ย

กรณีตัวอย่าง       นังเมียโง่

แบบฝึกทักษะการคิด สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น ป.๑ - ป.๖

สนใจดาวน์โหลดไปใช้ได้..ศน.ธเนศร์  ชาญเชาว์  สพป.ชพ.๑

  ๑. เก่งกาจคำเป็น คำตาย

  ๒. ใกล้ชิดคำสมาส

  ๓. วัดความสามารถการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  ๔. วัดความสามารถการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  ๕. วัดความสามารถการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

  ๖. วัดความสามารถการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  

  ๗. วัดความสามารถการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 ๘. วัดความสามารถการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ๙. คำซ้อน คำซ้ำ

 ๑๐. ฝึกอ่านชุดที่ ๑แม่ ก. กา

  ๑๑. ฝึกการอ่านคำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

  ๑๒. ฝึกการอ่านเป็นคำ ชุดที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 ๑๓. ฝึกการเขียน ชุดที่ ๑ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

  ๑๔. การอ่านคล่อง เขียนคล่องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   สาระไทย

  ๑๕. การเขียนตามคำบอกเป็นคำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

  ๑๖. การอ่านคิดวิเคราะห์   และเขียนสื่อความ

  ๑๗. การอ่านการเขียนบทร้อยกรอง (ร้อยเรียงเสียงสัมผัส)ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

  ๑๘.การอ่าน  การเขียนคำยาก   (คำควบกล้ำ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  ๑๙. ร้องเล่นเป็นเพลง