วันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ดร.เกรียงศักดิ์  เลาหะวัฒน์

 

เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. คณะผู้บริหารได้ร่วมเดินทางมาส่งดร.เกรียงศักดิ์  เลาหะวัฒน์

  นายมาโนช  ธัญญาบัตร  นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ

 

 นางสคราญ  วิเศษสมบัติ  ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ

 

 นายปรีชา  ตรีทศ  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ

 

  

ผู้บริหารในเขตพื้นที่ สพป.ชพ.๑และเพื่อน ๆ และคณะครูโรงเรียนวัดวังไผ่ มาร่วมแสดงความยินดี

 

 คณะครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  ร่วมรับประทานอาหารกับคณะที่มาส่ง