ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นไม่ดำเนินคดีตามมาตรา 76 และ 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ตั้งแต่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้โดย มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามในประกาศฯ

 

ข้อเท็จจริง  

มท. เสนอว่า

  1. เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเส้นทางการคมนาคมและสถานที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายจากกรณีเหตุสุดวิสัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักลงทุนชาวต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเดินทางมาติดต่อขออนุญาตหรือการดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง เช่น กรณีคนต่างด้าว ไม่สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่งคราวเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงจำนวน 4,550 คน กรณีคนต่างด้าวไม่สามารถแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน จำนวน 2,013 คน เป็นต้น ซึ่งตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้
  2. เพื่อเป็นการเยียวยาคนต่างด้าวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวในเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554

 

สาระสำคัญของร่างประกาศฯ  

ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ตั้งแต่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "ถอดบทเรียนการทำงาน เพื่อ คนข้ามชาติ และ คนไร้รัฐไร้สัญชาติ"

คำสำคัญ (Tags)#อุทกภัย#แรงงานต่างด้าว#พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

หมายเลขบันทึก: 469840, เขียน: 30 Nov 2011 @ 14:58 (), แก้ไข: 16 Aug 2013 @ 22:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)