KM Learning Process

ประเด็นที่ 5 ... ช่วงสุดท้ายของวันที่ 2 คือ AAR หรือ after action review เป็น concept ของคนทำ KM ที่ต้องบรรจุ หัวข้อสำคัญนี้ ไว้เป็นหัวใจท่านห้องสุดท้าย เพื่อสะท้อนเรื่องราว อันขาดเสียไม่ได้ แม้ตามนิสัยคนไทยจะบอกอะไรแบบเกรงอกเกรงใจ แต่หลายคำพูดก็สะท้อนความรู้สึกดีๆ ออกมาเพื่อการเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังไม่ตกหลุมร่องเดิม

ทั้งหมด คือ ถ้อยแถลงจากหัวใจคนทำ KM ที่ถ่ายทอดความคิดออกมาบนเนื้องาน ด้วยความร่วมมือจากแรงกายและแรงใจอย่างดียิ่ง ของทุกท่านชาวกรมอนามัย รวมตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในแวดวงการจัดการความรู้ ที่เป็นพันธมิตร ... สายพันธุ์ KM ที่เคารพยิ่งค่ะ

จบข่าว KM แล้วนะค่ะ พบกับรายละเอียดที่สมบูรณ์ สุด สุด ในลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรมอนามัยค่ะ