การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
   การฝึกจิตใจให้สงบ เพื่อให้เกิดพลังแห่งความคิดผ่านศิลปะ ดนตรี บทกวี การเคลื่อนไหว  และการแสดง  

   การสร้างนิสัยที่ดีงามผ่านวิถีการดำเนินชีวิตในโรงเรียนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้เหมาะสมกับวัย 

   การส่งเสริมให้เป็นนักคิด  วิเคราะห์ ปฏิบัติและนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

   การพัฒนาสติปัญญา ความสามารถรอบด้าน  ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ธรรมชาติศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

   การเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีบุคลิกภาพ