การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ  เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจมาก เป็นการให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์