คุณสมพันธ์ เตชะอธิก แห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2549 หน้า 9 คอลัมภ์กระแสทัศน์ เรื่อง “ความดีของคนหนุ่มสาว” โดยท่านเล่าว่าได้ให้นักศึกษาประมาณ 70 คน ได้เขียนเล่าความดีที่เคยทำและยังประทับใจจนถึงปัจจุบัน ผมชื่นชมต่อการนำเสนอเรื่องราวนี้ออกมามากเลยครับ และทำให้ผม Get อะไรได้ต่อด้วย ซึ่งจะเขียนในย่อหน้าต่อไปครับ

     ท่านสมพันธ์ เตชะอธิก พบว่ามีความดีที่นักศึกษาเขียนถึงแยกเป็นหมวดได้ดังนี้เช่น ความดีต่อตนเอง ความดีต่อพ่อแม่ ความดีต่อเพื่อน ความดีต่อผู้อื่น หรือความดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมมองเองว่าน่าจะยังแบ่งในลักษณะอื่นอีกก็ได้ ผมมองเชื่อมโยงต่อไปยัง AI หรือ Appreciative Inquiry ที่ อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช เขียนไว้ในหลาย ๆ บันทึกของท่านว่าเป็นทักษะสำคัญในการทำ KM ซึ่ง AI เป็นกระบวนการค้นหาส่วนที่ดีที่สุดในคน, องค์กร หรือสังคม และเปิดช่องให้ส่วนที่ดีเหล่านั้นออกมาแสดงพลังเชิงบวก

     อีกทั้ง AI เป็นการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน ด้วยแนวคิดและวิธีปฏิบัติเชิงบวก เชิงชื่นชมยินดีกันและกัน และวิธีการนี้ที่นำเสนอออกมาโดยท่านสมพันธ์ เตชะอธิก หากได้จัดการให้เกิดการนำเสนอออกไปเป็นรายคนที่เขียนเรื่องราวความดีออกมา จนเกิดกระแสการชื่นชมยินดีกันในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาว ก็น่าจะลดพฤติกรรมด้านลบลงได้อย่างแน่นอน ตามฐานความเชื่อเรื่องผลสำเร็จของการจัดการความรู้ อย่างหนึ่งที่จะเห็นทันทีในเบื้องต้นคือ การรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

     ในเรื่องเดียวกันนี้ ผมนึกต่อไปถึงประเด็นการจะใช้ KM ค้นหารูปแบบวิธีการลดพฤติกรรมก้าวร้าว/ใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นที่เหมาะสม โดยใช้ PAR ที่กำลังจะเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมรอลุ้นมาก ๆ ว่าอยากเห็นเร็ว ๆ และอยากเห็นการนำไปสู่การจัดการเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไปในที่สุด ตามที่เคยบันทึกไว้ ซึ่งน่าจะได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ได้ โดยเฉพาะการเริ่มใช้ในสถาบันการศึกษาโดยจัดให้เนียนเข้าไปในเนื้อหาวิชาการที่เด็กต้องเรียนรู้อยู่แล้วตามปกติ

     ในบันทึกนี้จึงเขียนเพื่อนำเสนอแนวคิดของผมต่องานวิจัยที่จะใช้ KM เพื่อค้นหารูปแบบวิธีการลดพฤติกรรมก้าวร้าว/ใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษา โดยผมได้นำเอาสิ่งที่ Get ได้จากบทความของท่านสมพันธ์ เตชะอธิก มาเชื่อมต่อเข้ากับ AI ที่อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ได้เขียนถึงไว้ครับ