โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศูนย์กศน.ตำบลไหนพร้อมสามารถทำเรื่องขอสนับสนุน คอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ครับ  ตามแบบฟอร์มนี้

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดตั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในสถานที่ที่เหมาะสมของชุมชน ที่เป็นสถานที่สาธารณะ เช่น ศาสนสถาน โรงเรียน ห้องสมุด หรือสถานที่ส่วนกลางของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน สามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตสำหรับค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ (e-Services)
2) เพื่อสร้างผู้ชำนาญการในชุมชนให้มีความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถดูแลศูนย์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นแนวทางการพึ่งตนเองและความยั่งยืน
3) เพื่อรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจของคนในชุมชนได้ และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในแต่ละชุมชน และระหว่างชุมชน โดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรรม การสร้างอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ของชุมชน ข้อมูลชุมชน คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง * และโปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง และกรอกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ให้ได้ เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หมายเหตุ : ขั้นตอนการจัดตั้ง ให้ชุมชนทำหนังสือนำเพื่อส่งแบบสำรวจฉบับนี้ ส่งไปยังสำนักงานสถิติ จังหวัดของท่าน

ข้อมูลชุมชน ชื่อชุมชน............................... ที่อยู่ (ที่ติดตั้งศูนย์)................................................ตำบล/แขวง...บ้านแร่........................ อำเภอ/เขต....เขวาสินรินทร์ ...จังหวัด............. .....รหัสไปรษณีย์ ............
ท่านได้มีการทำประชาคมหมู่บ้าน หรือการประชุมเพื่อให้ชุมชนรับทราบข้อมูลโครงการหรือไม่ อย่างไร ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ศูนย์การการเรียนรู้ ICT ชุมชนนี้เป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนหรือไม่ อย่างไร ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ท่านรับทราบข้อมูลโครงการจากแหล่งใด ........................................................................................................................................................................... หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะตั้งชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ว่าอะไร ........................................................................................................................................................................... ชื่อผู้ประสานงานคนที่ 1 ....................................................................................................................................... อาชีพหลัก.....................................................................
อาชีพเสริม.....................................................................
ตำแหน่งหน้าที่การงาน...............................................................
บทบาทในชุมชน...........................................................
จบการศึกษา....................................
โทรศัพท์บ้าน................................................................
โทรศัพท์มือถือ..................................................................
e-mail address ...........................................................
Blog / Website ..............................................................
ประสบการณ์การทำงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับศูนย์............................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ชื่อผู้ประสานงานคนที่ 2 ................................................................................................ อาชีพหลัก.....................................................................
อาชีพเสริม.....................................................................
ตำแหน่งหน้าที่งาน................................................................................ บทบาทในชุมชน.................................................................................. จบศึกษา............................................
โทรศัพท์บ้าน................................................................
โทรศัพท์มือถือ..................................................................
e-mail address ...........................................................
Blog / Website ..............................................................
ประสบการณ์การทำงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับศูนย์............................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... 1. ขอรับการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่เหมาะสมกับขนาดห้อง) ขนาด XL เครื่องคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง (ขนาดห้องอย่างน้อย ตร.ม.)

2. เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งศูนย์ เช่น ชุมชนมีโครงการที่จะพัฒนาเรื่อง ICT อยู่แล้ว เป็นต้น ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3. วิสัยทัศน์ในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในการให้บริการแก่ชุมชน เช่น แนวทางการบริหารจัดการ แนวคิดการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แนวทางการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชน เป็นต้น .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ความพร้อมด้านสถานที่ (สถานที่ที่เหมาะสมควรเป็นอาคารเอกเทศ หรือเป็นห้องชั้น 1 ของอาคารที่ใกล้ประตูทางเข้า เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานของชุมชม) 4.1 ชุมชนที่จะจัดตั้งศูนย์ฯ มีขนาดประมาณ........................หลังคาเรือน (ทั้งตำบล)
4.2 มีประชากรประมาณ....................คน
4.3 มีอาคารที่จะจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นที่สาธารณะหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ ชื่ออาคาร................................................... ชั้น..............อยู่ห่างจากประตูรั้ว/ถนน........................เมตร ลักษณะห้อง ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ....................................................เมตร (ขอให้วัดขนาดจริง) พื้น (เช่นกระเบื้อง หินขัด เป็นต้น) .................................................................................................... เพดาน .................................................................... ผนัง .............................................................. พร้อมใช้งาน ปรับปรุงเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่............/............./.................. อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด.........................................เมตร อยู่ภายใต้ความดูแลของหน่วยงานราชการ........................................................................................ สถานที่ใกล้เคียง (ให้ระบุ เช่น วัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ตำรวจ ตลาด ฯลฯ) ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 4.4 ระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับการใช้งานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 50 แอมแปร์ มี ไม่มี ไม่มี แต่สามารถปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่.........../............../............. อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่มีในปัจจุบัน) มี จำนวน..............เครื่อง แต่ไม่เพียงพอ ต้องการเพิ่ม..................เครื่อง ไม่มี อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 4.6 ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้บริการ (กรณีไม่มีข้ามไปตอบ ข้อ 4.7) มี ADSL หมายเลข............................................ ขนาดความเร็ว...................................... mbps ผู้ให้บริการ .............................................................................................................................. มี IPStar ขนาดความเร็ว ................................... mbps ผู้ให้บริการ TOT CAT TRUE TT&T อื่น ๆ ระบุ....................................... ไม่แน่ใจ หากได้รับคัดเลือก ชุมชนจะ ขอติดตั้งใหม่ ใช้ระบบเดิมแต่ขอเพิ่มความเร็ว ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหา
4.7 โทรศัพท์พื้นฐานสำหรับการติดตั้งอินเตอร์เน็ต มี หมายเลข ............................................................................................................................ ผู้ให้บริการ TOT CAT TRUE TT&T อื่น ๆ ระบุ....................................... ไม่มี เพราะ ............................................................................................................................. อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. ระยะห่างจากสถานที่คาดว่าจะติดตั้งศูนย์ กับชุมชนโทรศัพท์ โดยประมาณ ...........................กิโลเมตร
4.8 เครื่องปรับอากาศ มี จำนวนเครื่อง .................................................. ไม่มี อื่น ๆ (ระบุ เช่น พัดลม).................................................................................................................... 4.9 วันเวลาที่สามารถเปิดให้บริการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ............. -............. น. เฉพาะวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ............. -............. น. (อย่างน้อย 09.00 – 18.30 น.) เสาร์-อาทิตย์ เวลา ............. -............. น. (อย่างน้อย 09.00 – 16.00 น.) วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา................-...................... น. (อย่างน้อย 09.00 – 16.00 น.)

5. ความพร้อมด้านบริหารจัดการ
5.1 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการร่วมกับชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก................................................................................................................. หน่วยงานสนับสนุน......................................................................................................................... 5.2 งบประมาณการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค/ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่ชุมชนต้องรับผิดชอบเอง ดังนี้ มี จากหน่วยงาน............................................................................. ค่าไฟฟ้า........................................................................................บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต..............................................บาท/เดือน ค่าบำรุงรักษาเครื่อง.......................................................................บาท/เดือน ค่าจ้างบุคลากรในการดำเนินงาน..........คน คนละ..........................บาท/เดือน เงินสนับสนุนอื่น ๆ จำนวน.............................................................บาท/เดือน อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 5.3 หากได้รับจัดตั้งศูนย์ จะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ดังนี้ (เช่น นายกเทศมนตรี นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน เจ้าอาวาสวัดฯ) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 5.4 แผนบริหารศูนย์ฯ สำหรับบริการนักเรียน ประชาชน ชุมชน (สามารถแนบแผน/เอกสารที่เกี่ยวข้องได้) มี บริการ โดยเก็บเงินค่าเรียน/ค่าใช้บริการศูนย์........................บาท/ชั่วโมง บริการ โดยไม่เก็บเงินค่าเรียน/ค่าใช้บริการศูนย์ อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... ไม่มี
5.5 แผนส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในชุมชนฯ เช่น ชุมชนมีแผนส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานฯ เป็นต้น มี จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน (อย่างน้อย 5 เท่าของจำนวนเครื่องที่ได้รับ) จำนวน................ครั้ง/ปี รวม.......................คน จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ อย่างน้อย จำนวน............................ครั้ง/ปี ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ อย่างน้อย จำนวน..................ครั้ง/ปี อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................... ไม่มี
5.6 มาตรการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ มี ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเคมี............................ถัง, ชนิดฮาลอน.............................ถัง จัดเวร-ยาม ดูแลศูนย์ฯ ในช่วงเวลา.....................-................น. อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................. ไม่มี

6. ความพร้อมด้านบุคลากร
6.1 มีบุคลากรในการดำเนินงานโครงการ จำนวน..............................คน
6.2 ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ จำนวน..............................คน
6.3 ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านซอฟต์แวร์ จำนวน..............................คน
6.4 ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเครือข่าย จำนวน..............................คน

7. ความพร้อมของบุคลากรที่จะร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ จำนวน 2 คน
7.1 ชื่อ-สกุล.....................................................อายุ...............สถานะ โสด สมรส ที่อยู่..............................ถนน......................................ตำบล/แขวง.................................................. อำเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................................. ภูมิสำเนาเดิม................................................................................................................................. โทรศัพท์......................................วุฒิการศึกษาสูงสุด....................................................................... อาชีพ……………………………………….ตำแหน่ง(ถ้ามี)................................................................. ประสบการณ์ด้าน ICT………………………………………………………………………………….... ความรู้ด้าน ICT ฮาร์ดแวร์ ระบุ............................................................................................................ ซอฟต์แวร์ ระบุ............................................................................................................ เครือข่าย ระบุ............................................................................................................ อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................ 7.2 ชื่อ-สกุล.....................................................อายุ...............สถานะ โสด สมรส ที่อยู่..............................ถนน......................................ตำบล/แขวง.................................................. อำเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................................. ภูมิสำเนาเดิม................................................................................................................................. โทรศัพท์......................................วุฒิการศึกษาสูงสุด....................................................................... อาชีพ……………………………………….ตำแหน่ง(ถ้ามี)................................................................. ประสบการณ์ด้าน ICT………………………………………………………………………………….... ความรู้ด้าน ICT ฮาร์ดแวร์ ระบุ............................................................................................................ ซอฟต์แวร์ ระบุ............................................................................................................ เครือข่าย ระบุ............................................................................................................ อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................

8. ความพร้อมด้านภูมิปัญญาและอาชีพ 8.1 อาชีพของคนในท้องถิ่น อาชีพหลัก ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... อาชีพเสริม ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 8.2 คนในชุมชนมี การรับงานมาทำที่บ้าน บ้างหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุรายละเอียดสินค้า และลักษณะของงาน) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น ผลิตภัณฑ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ สิ่งแวดล้อม ครู/ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 8.4 สถานที่น่าสนใจ หรือแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 8.5 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในชุมชนมีอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์............................................................................................. จำนวน........................ดาว ชื่อกลุ่ม / บุคคล........................................................................................................................... ผลิตภัณฑ์..............................................................................................จำนวน........................ดาว ชื่อกลุ่ม / บุคคล.......................................................................................................................... ผลิตภัณฑ์...............................................................................................จำนวน.......................ดาว ชื่อกลุ่ม / บุคคล.............................................................................................................................. ผลิตภัณฑ์...............................................................................................จำนวน.......................ดาว ชื่อกลุ่ม / บุคคล.............................................................................................................................. 8.6 หากชุมชนของท่านได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ท่านมี แผนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นอย่างไร ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8.7 มีข้อมูล องค์ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน อันเป็นประโยชน์ ที่สามารถจัดเตรียม หรือจัดทำเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือชุมชนอื่น จำนวน.........................เรื่อง ดังนี้ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

9. ความพร้อมของชุมชน
9.1 ท่านคิดว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน น่าจะทำประโยชน์/มีหน้าที่อะไรบ้างที่จะช่วยชุมชนได้บ้าง เช่น การพัฒนาเด็กเยาวชน การพัฒนาอาชีพของผู้คนในชุมชนของท่าน ฯลฯ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 9.2 ถ้ากระทรวง ICT ให้ศูนย์ฯ ท่าน ตามที่ท่านขอมา ท่านจะมีขั้นตอนหรือแผนในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง แผนการดำเนินงาน โดยทั่วไป เช่น ตารางการเปิดใช้บริการในรอบ 1 ปี และการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลรับผิดชอบศูนย์ ICT ชุมชนต่อไป เป็นต้น ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... การบริหารจัดการงบประมาณ (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนที่ 13 เป็นต้นไป) ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ฯ (อย่างน้อย 2 คน) มาจากไหน จะจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... เจ้าหน้าที่ประเภทอาสาสมัคร มีหรือไม่ มาจากไหน จะตอบแทนความดีอย่างไร ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 9.3 ตามประสบการณ์ของท่าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จะประสบความสำเร็จได้ และอยู่ได้อย่างยั่งยืน จะต้องทำอย่างไรบ้าง / ประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ความมั่นใจของท่านที่จะบริหารจัดการศูนย์ฯ นี้ไปสู่ความสำเร็จตามที่ท่านกล่าวข้างต้น สูง เพราะ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ปานกลาง เพราะ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ไม่แน่ใจ เพราะ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 9.4 แผนการพึ่งตนเองหรือแนวทางที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 9.5 ท่านมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ หรือชักชวนให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงมาใช้บริการของศูนย์ฯ อย่างไรบ้าง ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 9.6 ท่านอยากให้กระทรวง ICT ทำอะไร / มีบทบาทอย่างไร / ช่วยเหลืออะไรบ้าง ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 9.7 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของท่าน เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

10. ผังห้องสำหรับจัดตั้งศูนย์ การจัดห้องเพื่อตั้งคอมพิวเตอร์ โดยแสดงสัญลักษณ์ประตู/หน้าต่างด้วย (แสดงเป็นการเขียนหรือรูปถ่าย)

11. ผังที่ตั้งศูนย์ การเข้าถึงอาคาร (แสดงเป็นการเขียนหรือรูปถ่าย)

12. ผังบริเวณโดยรอบของที่ตั้งศูนย์ (ให้ระบุสถานที่ใกล้เคียงในรัศมี 1-2 กิโลเมตร)

12. ภาพถ่ายอาคาร/สถานที่ตั้ง ข้าพเจ้า .................................................... ตำแหน่ง ......................................................... ขอรับรองว่า ได้ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเข้าใจแล้ว และขอดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหลังจากได้รับการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ดังนี้ จะติดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตามที่ได้แจ้งไว้กับกระทรวง หรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงฯ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง จะได้แจ้งให้กระทรวงฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงแล้วเท่านั้น จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 เท่าของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรร จะเปิดให้บริการแก่ชุมชนทุกวัน หรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จะดูแลอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพดี ใช้การได้ตลอดเวลา และจะไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใดออกจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงฯ เป็นลายลักษณ์อักษร จะส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน 2 คน มาอบรมตามที่กระทรวงกำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกระทรวงจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะร่วมกิจกรรมกับกระทรวงอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการร้องขอจากกระทรวง จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงฯ ด้วยดี ทั้งนี้ จะยึดเอาประโยชน์แก่ชุมชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าไฟฟ้า ค่าบุคลากร โดยชุมชนอาจจัดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม และจะให้มีคณะกรรมการเข้าดูแลเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ชุมชนเข้าใจดีว่ากระทรวงฯ จะรับผิดชอบค่าอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 12 เดือน และดูแลอุปกรณ์ตามระยะเวลาของการรับประกันเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวชุมชนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายนั้นเอง

ลงชื่อ ............................................. ผู้ยื่นคำขอ (..................................................)
ตำแหน่ง ............................................
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ .................................................... พยาน (.....................................................)
ตำแหน่ง ..................................................
วันที่ ........................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e-leaning

คำสำคัญ (Tags)#กศน.#ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน#กศน.เขวาสินรินทร์

หมายเลขบันทึก: 463782, เขียน: 05 Oct 2011 @ 09:40 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 11:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)