ผลของการใช้แบบฝึกซ่อมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
โรงเรียนบ้านบางฉาง   ปีการศึกษา  2554
นักเรียนของคุณมีปัญหาในเรื่องการเขียนสะกดคำศัพท์หรือไม่   ถ้ามี  
          ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูแอน โทร 0872792231 E-mail [email protected]
-------------------------------------------------------------------------------
ปัญหา   นักเรียน  ป.5  จำนวน  35 คน เขียนสะกดคำภาษาอังกฤษไม่ได้
นวัตกรรม  แบบฝึกซ่อมทักษะการเขียนสะกดคำ
วัตถุประสงค์   1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกซ่อมทักษะการเขียนสะกดคำ
                  2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้แบบฝึกซ่อมทักษะการเขียนสะกดคำกับเกณฑ์ 70%
การดำเนินการวิจัย     1.  ทดสอบก่อนเรียน  
                             2.  สอนโดยใช้แบบฝึกซ่อมทักษะการเขียนสะกดคำ 7 ครั้ง                                                                                                 3.  ทดสอบหลังเรียน
สรุปผลการทดลอง    
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้แบบฝึกซ่อมทักษะการเขียนสะกดคำสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้แบบฝึกซ่อมทักษะการเขียนสะกดคำสูงกว่า  70% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01