ประเมินโครงการ

  ติดต่อ

  logframe  

การประเมินโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  บ้านคุรอด ปีการศึกษา2554

          การประเมินก่อนเริ่มโครงการ

สิ่งที่ประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

 

1.1การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ

ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความสอดคล้องของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง

 

 

 

1.โครงการ

2.ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องโครงการ

 

 

 

1.สอบถาม

2.สัมภาษณ์

3.ประเมินความสอดคล้อง

 

 

 

1.หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

4.51-5.00  มากที่สุด

3.51-4.50  มาก

2.51-3.50  ปานกลาง

1.51-2.50  น้อย

1.00-1.50  น้อยที่สุด

สิ่งที่ประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

 

1.2 การประเมินปัจจัยของโครงการ

-งบประมาณ

-วัสดุอุปกรณ์

-จำนวนคนที่เกี่ยวข้อง

-คุณลักษณะของผู้รับผิดชอบโครงการ

-ระบบการบริหารจัดการโครงการ

-แผนการดำเนินงาน

-สถานที่ดำเนิน

โครงการ

 

 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากร สถานที่และระยะเวลาในการอบรม

 

 

1.โครงการ

2.รายงานความก้าวหน้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1.สอบถาม

2.สัมภาษณ์

3.ประเมินความสอดคล้อง

 

 

1.หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

4.51-5.00  มากที่สุด

3.51-4.50  มาก

2.51-3.50  ปานกลาง

1.51-2.50  น้อย

1.00-1.50  น้อยที่สุด

 

 

 

          2.การประเมินระหว่างโครงการ

 

สิ่งที่ประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

 

2.1กระบวนการดำเนินโครงการ

-วิธีการดำเนินกิจกรรม

-การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน

-กิจกรรมที่จัดบรรลุวัตถุประสงค์

-ปัญหา อุปสรรค

 

 

กิจกรรมที่จัดอบรมให้นักเรียนเพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรงไข้เลือดออก

 

 

1.รายงานความก้าวหน้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1.สอบถาม

2.สัมภาษณ์

3.สังเกตการปฏิบัติ

 

 

1.หาค่าความถี่และร้อยละ

2.การวิเคราะห์เนื้อหา

 

 

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

 

       

 

 

 

 

     3.การประเมินผลผลิตของโครงการ

 

สิ่งที่ประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

3.1ผลผลิตของโครงการ

-ตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

-ตามวัตถุประสงค์

-ความคุ้มค่า(วัสดุ อุปกรณ์ เวลา  จำนวนคน)

 

 

 

 

3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้องและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

รายงานผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม

 

 

1.ประเมินผลจากการแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

2.การสัมภาษณ์

 

 

 

1.หาค่าร้อยละ

2.หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.การวิเคราะห์เนื้อหา

 

 

1.ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์

2.การใช้ทรัพยากรเป็นไปตามแผน

3.เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ

4.51-5.00  มากที่สุด

3.51-4.50  มาก

2.51-3.50  ปานกลาง

1.51-2.50  น้อย

1.00-1.50  น้อยที่สุด

 

4.การประเมินผลกระทบของโครงการ

 

สิ่งที่ประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

 

4.1 คุณลักษณะของผู้รับการอบรม

-พฤติกรรมของนักเรียนหลังการอบรม

-การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

 

 

 

นักเรียนมีกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนลดน้อยลง

 

 

รายงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและชุมชน

สถิติการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของนักเรียน

(ข้อมูลจากฝ่ายสุขภาพนักเรียน)

 

 

1.ประเมินผลจากสถิติการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของนักเรียน

 2.การสัมภาษณ์

 

 

 

1.หาค่าร้อยละ

 

 

 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sarasukna

หมายเลขบันทึก: 463650, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 18:57:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #Logframe

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)