เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) 25 กรกฎาคม 2554

วันนี้มาถึงโรงเรียน  07.00 น.ลงชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน คุมเด็กทำความสะอาดห้องเรียน เช็คซื่อเด็กตอนเข้าแถว

ในช่วงเช้า ไปช่วยจัดบอร์ดในห้องวิชาการ

ในช่วงบ่าย สอนชั้น ม.1/2 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช  เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) คือการนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตได้แก่ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะกระบวนการทางชีววิทยาเพื่อผลิตสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาช่วยในขยายพันธุ์พืชได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การดัดแปลงพันธุกรรมพืช (GMOs)    มีเด็กหลายคนสนใจที่อยากจะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านการขยายพันธุ์พืช
                1.ทำให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติต้านทานสารเคมี สารปราบวัชพืช
                2. ทำให้เกิดพันธุ์พืชที่ต้านทานแมลง
                3.ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวสามารถเก็บรักษาได้นาน
                4.ทำให้ได้พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
                5.ทำให้ได้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตจำนวนมากและเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่ไม่เหมาะสม