ข้อสอบสาระวิทยาศาสตร์ ป.6 ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปี 2551

            ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา  ผู้เขียนก้มหน้าก้มตา  เร่ง (เพิ่มปุ๋ย  ฮอร์โมน หวังผลที่งดงาม)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เก็บคะแนนตามตัวชี้วัด จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  และสุดท้ายคือจัดทำข้อสอบให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551    จึงต้องนำหลักสูตรและผลการวิเคราะห์ที่จัดทำไว้  มาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด ของแต่ละกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 

              ข้อสอบชุดนี้นำมาจากการศึกษาในคู่มือครูและค้นหาในเนต คัดเลือกและปรุงแต่งให้เข้ากับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  และนำมาบันทึกเผยแพร่เพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนครูบ้างแม้จะเล็กน้อยก็ให้ด้วยความเต็มใจค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------------

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                           โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์  

จำนวนข้อสอบ  25  ข้อ      คะแนนเต็ม  25 คะแนน      เวลา  30 นาที  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต    

1. เราใช้เกณฑ์ใดวัดการเจริญเติบโตของร่างกาย( ว1.1 ป6/1 )

      ก. การพูด                       ข. การมองเห็น

      ค. นิสัยใจคอ                   ง. มวลและส่วนสูง

2. ร่างกายมนุษย์หยุดการเจริญเติบโตในวัยใด( ว1.1 ป6/1 )

      ก. วัยทารก                       ข. วัยเด็ก

      ค. วัยรุ่น                            ง.วัยชรา

3  นักเรียนไม่ควรอยู่บริเวณใดนานๆ           ( ว1.1 ป6/2 )

      ก.  ริมทะเล      

      ข.  ใต้ต้นไม้ใหญ่   

      ค.  ในสวนดอกไม้    

      ง.  ใกล้คนสูบบุหรี่         

4. การสูบบุหรี่ทำให้อวัยวะส่วนใดเสียหายมากที่สุด( ว1.1 ป6/2 )

       ก.  ตับ                     ข. ไต

       ค.  ปอด                   ง.  ลำไส้


  จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดังสมการ

           (ภาพวาดสมการของการสังเคราะห์ด้วยแสง)


           1. แก๊ส A ได้จากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต
           2. แก๊ส A ช่วยให้ไฟติด
           3. แก๊ส B ใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต
          4. แก๊ส B ทำให้น้ำปูนใสขุ่น

5. ข้อใดคือคุณสมบัตสิขอแก๊ส A และแก๊ส B ( ว 1.1 ป6/3 )

           ก.      1 และ 2

          ข.      2 และ 3

           ค.      1 และ 3

           ง.      1 และ 4

สาระที่ 2   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ใช้แผนภาพ ตอบคำถามข้อ 4 - 5

   ( ภาพโซ่อาหาร )

 
   

6.       น่าจะเป็นสัตว์ในข้อใด ( ว 2.1 ป6/1 )

            ก .  มด              ข.        ลิง

            ค.   หนอน         ง.       หมี

7.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายอินทรียสาร

     ( ว 2.1 ป.6/2 )   (ภาพสายใยอาหาร )

                  ก.      ต้นข้าว คน เสือ หนอน

                  ข.      สาหร่าย ข้าว หนู ไส้เดือนดิน

                  ค.      กล้วย ตั๊กแตน นก กบ

                  ง.   ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้นกาบหอยแครง ต้นหยาดน้ำค้าง

8.    พิจารณา ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม " ชาวนาตีงูในนาข้าวตาย แล้วนำมาทำเป็นอาหารทำให้จำนวนหนูนาเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวลดลง " จากข้อความข้างต้น เขียนเป็นห่วงโซ่อหารได้ตามข้อใด  ( ว2.1 ป.6/2 )

                   ก.  ( ภาพโซ่อาหาร  วาดตามต้องการค่ะ)

                   ข.

                   ค.      

                    ง.      

9 .จากภาพสายใยอาหารของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด สิ่งมีชีวิตใดได้รับการถ่ายทอดพลังงานเป็นอันดับสุดท้าย   ( ว 2.1 ป6/2 )

                          ก.     ต้นตะบองเพชร       

                          ข.      นกอินทรี

                          ค.     หนู                                

                          ง.      งู

10.  แหล่งทรัพยากรใดที่ใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากร  ( ว 2.2 ป6/1 )

                     ก.  ชายหาด                

                    ข.  พื้นดิน

                  ค.  เหมืองแร่               

                  ง.  ภูเขา

11.  สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ต้องทำลายชีวบริเวณ คือข้อใด  ( ว 2.2 ป6/2 )

            ก.  มีก๊าซออกซิเจนมากเกินไป           

            ข.  มีเศษอาหารมากเกินไป

            ค.  เพื่อหารายได้

            ง.  มีขยะมากเกินไป

12.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้  ( ว 2.2 ป6/3 )

            ก.  สัตว์ป่ากินพืชในป่าเป็นอาหาร

            ข. การลักลอบตัดไม้ เพื่อนำไม้ไปขาย

            ค. การทำเหมืองแร่ หรือสร้างเขื่อน

            ง.  การทำไร่เลื่อนลอยและสร้างที่ดินทำกิน

13.       ปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนไป เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงและบ่อย

            ครั้งขึ้น นักเรียนคิดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร 

              (ว 2.2 ป6/4 )                    

            ก.  ป่าไม้ลดลง  

            ข.  ประชากรโลกมากขึ้น

            ค.   เกิดมีแรงในธรรมชาติ                           

            ง.   สภาวะโลกร้อน                                  

14. โครงการประราชดำริแก้มลิง แก้ไขปัญหาอะไร ( ว 2.2 ป6/5 )

            ก. ปัญหาน้ำท่วม                    

            ข. ปัญหาน้ำเซาะตลิ่งพัง

            ค. ปัญหาการขาดแคลนน้ำ     

            ง. ปัญหาน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

15. สารที่มีสถานะเป็นของแข็งมีลักษณะ   อย่างไร  ( ว 3.1 ป6/1 )

          ก.  เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ

          ข.  อนุภาคของสารอัดกันแน่น

           ค.  อนุภาคอยู่อย่างกระจัดกระจาย

           ง.  อนุภาคของสารอยู่อย่างหละหลวม

16. สารในข้อใดที่ระเหิดได้    ( ว 3.1 ป6/1 )

           ก.  ยาหม่อง                

           ข.  ลูกเหม็น

            ค.  ชอล์ก                    

            ง.  เทียนไข

17. สารในข้อใดเมื่อใส่ลงไปในน้ำแล้วจะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ            ( ว 3.2 ป6/2 )

           ก.  ดิน            

          ข.   น้ำมันพืช

          ค.   ขี้เถ้า                      

          ง.   น้ำตาลทราย

18. การแยกน้ำทะเลโดยวิธีระเหยแห้ง สุดท้ายแล้ว จะได้สิ่งใด        

      ( ว 3.1 ป6/3 )

     ก.  น้ำตาล                  

          ข.   แป้ง          

          ค.  เกลือ                      

          ง.   ทราย

19. สารในข้อใดเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส แล้วทำให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง ( ว 3.1 ป6/4 )

          ก.  น้ำสบู่        

          ข.  น้ำมะนาว

          ค.  น้ำผงซักฟอก         

          ง.  น้ำปูนใส

20. น้ำยาล้างห้องน้ำมีสมบัติตามข้อใด ( ว 3.1 ป6/4 )

        ก. เป็นกรด                                

        ข.  เป็นด่าง                                

        ค.  เป็นกลาง                             

        ง.  มีฤทธิ์ผสมผสานกัน 

21.   สิ่งแรกที่ควรทำก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารพิษคือข้อใด ( ว 3.1 ป6/5 )

        ก. อ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์

        ข. เขย่าขวดก่อนใช้

        ค. ทดลองดมกลิ่น

        ง. นำไปผสมน้ำ

22.   อยากทราบว่าสาร A มีสมบัติเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ คือสารใด

  ( ว 3.2 ป6/1 )

           ก.      ถ่าน

           ข.      คาร์บอนไดออกไซด์

             ค.      เศษผง

             ง.      ควัน

23.  การกระทำในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ( ว3.2 ป. 6/2 )

           ก.      การละลายของน้ำแข็ง

           ข.      น้ำแข็งแห้งกลายเป็นไอ

           ค.      การเกิดสนิมเหล็ก

           ง.      การตัดกระดาษ

24.   กระป๋องสารกำจัดแมลงที่ใช้หมดแล้วควรกำจัดอย่างไร

         ( ว 3.2 ป6/3 )  

           ก.   ทิ้งลงน้ำ                            

           ข.   เผาไฟ                                

           ค.   ฝังดิน                                

          ง.    ทุบให้แบนแล้วทิ้งปนกับขยะอื่นๆ

 25. ข้อใดหมายถึงกระบวนการรีไซเคิล  ( ว 3.2 ป6/3 )

    (  สมการของกระบวนการรีไซเกิล 4 ตัวเลือก  แบบถูกต้อง 1ตัวเลือก)

 

ขอบคุณ   : ข้อมูลบางส่วนในเนต

ขอโทษ :  แผนภาพบางส่วนไม่สมบุรณ์

          

หมายเลขบันทึก: 462580เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2011 13:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ได้เครื่องมือประเมินการสอนแล้วพี่

   กำลังชวนครูทุกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำให้เป็นแนวเดียวกัน

          คงใช้เป็นเครื่องมือการประเมินการสอนได้สักข้อ

         ขอบคุณที่ชี้แนะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท