ราชภัฏวิจัย...เทิดไท้องค์ราชันย์

  ติดต่อ

  ราชภัฏวิจัย...เทิดไท้องค์ราชันย์ (ภาคกลาง 27-29 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)  

นิทรรศการ ราชภัฏวิจัย..เทิดไท้องค์ราชันย์

27-29 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2549

   10.00 - 11.30 น. เปิดปาฐกถาโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  "การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"

   13.00 - 16.00 น. เวทีเสวนา "เศรษฐกิจพอเพียงในอนุภาคลุ่มน้ำโขง"

       - โดย ดร.อุทิศ ขาวเธียร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ

       - ดร.มาฆะ ขิตตะสังฆะ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง

       - ผศ.อรรถ นันทจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม/กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

       - รศ.เสทื้อน เทพรงทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ผู้ประสานงานภาคีการวิจัยและพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนล่าง  

      - ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

16.00 -18.00 น. "ทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ"   โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายชอบวิทย์ ลับไพรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

28 - 29 สิงหาคม 2549

9.00-16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย ชุด อนุภาคลุ่มน้ำโขง, เส้นทางท่องเที่ยว, วิสาหกิจชุมชน, พัฒนาวิชาชีพครู, วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 46185, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ราชภัฏวิจัย...เทิดไท้องค์ราชันย์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)