แบบฟอร์มใบสมัครงาน

kanyanoot
แบบฟอร์มใบสมัครงาน

บริษัท สยาม พี.ที. อินเตอร์เทรด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

SIAM P.T. INTERTRADE & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ใบสมัครงาน  

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

 

ชื่อ นามสกุล        : ………………………………………………………………………… ........ชื่อเล่น……………………………

Name in English                 : ……………………………………………………………..…. …………......…      เพศ        ชาย         หญิง

สมัครตำแหน่ง       : …….…………………….…….…………………………….........................................................................    

เงินเดือน                : ……………...........  บาท /       เดือน        วัน

 

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ……………..      หมู่ที่ ………………………………… ถนน …………….………….............

ตำบล/แขวง ……………………..................     อำเภอ/เขต ………………………….      จังหวัด  ..........................................รหัสไปรษณีย์  ………………………………      e-mail       …………………………………………………………………….

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ………………………...       หมู่ที่ ………………………….……..    ถนน  ............……………....…….....ตำบล/แขวง  ………………………………...     อำเภอ/เขต …………………………  จังหวัด  ...…………............…..........  รหัสไปรษณีย์  ……………………………….               โทรศัพท์  …………...............…...….    มือถือ  ............................................

บ้านที่อาศัยเป็น       อาศัยกับครอบครัว            บ้านตัวเอง            บ้านเช่า         หอพัก         อื่น ๆ ระบุ …………….……...

 

วัน เดือน ปีเกิด ................…………................     อายุ ……... ปี     ส่วนสูง ……........... ซม.  น้ำหนัก ........................... กก.         

สัญชาติ  ……………………………................    เชื้อชาติ ………………..................     ศาสนา …………………..................  

บัตรประชาชนเลขที่..............…......................      สถานที่ออกบัตร……………………… บัตรหมดอายุ…………...................

บัตรผู้เสียภาษีเลขที่ …………………………..   บัตรประกันสังคมเลขที่ ………………………………

ภาวะทางทหาร                ได้รับการยกเว้น          ปลดเป็นทหารกองหนุน       ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี …………

 

ประวัติครอบครัว

สถานภาพ                          โสด                              แต่งงาน                                               หม้าย                               แยกกัน/หย่า 

กรณีแต่งงาน                 จดทะเบียน                  ไม่ได้จดทะเบียน        

ชื่อภรรยา/สามี       ……………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ/สถานที่ทำงาน ………………………………………………………………………………….…………..…….………

ตำแหน่ง                                 ………………………………………………………………………………………………….…………

มีบุตร ……..……. คน             จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา …….……. คน               จำนวนบุตรที่ยังไม่เข้าศึกษา ………... คน

 

 

 

รายละเอียดโดยสังเขป

ชื่อ-สกุล (1-2 สำหรับบิดา/มารดา 3-7 สำหรับพี่น้อง)

อายุ

อาชีพ

มีชีวิต

ถึงแก่กรรม

1.บิดา

 

 

 

 

2.มารดา

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

   

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

เริ่ม

ถึง

เกรดเฉลี่ย

มัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

ปวช.

 

 

 

 

 

ปวท. / ปวส.

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

 

 

สูงกว่าปริญญาตรี

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลำดับจากปัจจุบันก่อน

สถานที่ทำงาน

(ชื่อ/สถานที่)

ระยะเวลา (จากปี / ถึงปี)

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยสังเขป

ค่าจ้าง เงินเดือน

เหตุผลที่ออก

1. ที่ทำงานปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

ความถนัดทางภาษา

ภาษา

พูด

เขียน

อ่าน

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีด                       ไม่ได้         ได้          ภาษาไทย   ............ คำ/นาที          ภาษาอังกฤษ............ คำ/นาที

คอมพิวเตอร์               ไม่ได้         ได้           ระบุรายละเอียด ………………………………………………………….

ขับรถจักรยานยนต์        ไม่ได้        ได้                         ใบขับขี่เลขที่ …………………………………………………………….

ขับรถยนต์                    ไม่ได้        ได้           ใบขับขี่เลขที่ …………………………………………………………….

มียานพาหนะส่วนตัวหรือไม่       ไม่มี      มี โปรดระบุ ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น ……………………………………………..

งานอดิเรก   

กีฬาที่ชอบ   

ความรู้พิเศษ   

 

ความสามารถพิเศษอื่นๆ    ………………………………………………………………………………………………

……………............................................………………………………………………………………………………….

 

 

                กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้…………………..……................................  เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร.............................

                ที่อยู่ ....................................................................................................   โทร. …........................................…...

 

                ท่านเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาหรือไม่                                                                   เคย                        ไม่เคย

                ถ้าเคยอธิบาย ……………………………………………………………………………………………………………

            ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?                                 เคย                   ไม่เคย

                ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค  ......................................................................................................................................

                ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่                                                                           เคย                         ไม่เคย

            ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค  ......................................................................................................................................

 

                เขียนชื่อญาติ / เพื่อน ที่ทำงานอยู่ใน ททท. ซึ่งท่านรู้จักดี (ถ้ามี)................................................................................

 

                เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยกับตัวท่านดี

.               1..........................................................................................................................................................................

                ...........................................................................................................................................................................

.               2.........................................................................................................................................................................

                ............................................................................................................................................................................

กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด                         ไม่ได้                ได้           อื่นๆ ระบุ …..................................................

ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม                ไม่ขัดข้อง            ขัดข้อง

ทราบข่าวการรับสมัครจาก  ...................................................................................................................................................

ท่านพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ………………………………………………………...........……………..………………….

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัท สยาม พี.ที. อินเตอร์เทรด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับทำงานแล้ว  หากปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง สำนักงานทะเบียนฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

                                                                       

 

ลงชื่อ     ……..……………………………….. ผู้สมัครงาน

                                                                                                  (………….......………………………)

                                                                                                                ………./…….…./………..

__________________________________________________________________________________

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ……………….

............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

 

ลงชื่อ ……..………………………………..

(………….......…………………..…)

………./…….…./…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanyanoot_Jantasuwan

คำสำคัญ (Tags)#แบบฟอร์มใบสมัครงาน

หมายเลขบันทึก: 459995, เขียน: 12 Sep 2011 @ 09:10 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)