คลิกนิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กคืออะไร

น้อยคนนักที่จะรู้จัก

แต่ เมื่อ ปี2547   พรพ.ลงAccredit รพ.กาฬสินธุ์

ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โดยอาจารย์ให้ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กเป็นจุดเด่นที่สามารถนำปัญหาเด็กด้อยโอกาส ในท้องถิ่น  นำปัญหามาแก้ไขโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   สามารถสรุปงานเป็นผลงานเด่นได้นำเสนอเสนอในการประชุมที่ เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ

  ทำให้ทุกคนรูจักการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กดีขึ้น

  ดิฉันภูมิใจมากในการที่    พรพ. เห็นความสำคัญของงานเด็กด้อยโอกาสจนทำให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญตามและให้การสนับสนุนทุกด้าน

  ขอขอบคุณอาจารย์  รณชัย   อาจารย์สุรชัย  และพรพ ทุกท่านให้ดิฉันมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

 

สมคิด  สุทธิพรม