สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก กพร.   จะจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม (ของราชการ)   โดยกำหนดประชุมบ่ายวันที่ 5 ก.ย. และเช้าวันที่ 12 ก.ย.49   ผมไปร่วมไม่ได้ทั้งสองวัน   จึงเสนอความเห็นมาทางบล็อก   เนื่องจากเขาใส่ชื่อผมเป็นที่ปรึกษาของโครงการ

         มี รศ. ดร. นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  เป็นหัวหน้าโครงการ

สิ่งที่ผู้จัดประชุมระดมความคิดต้องการจากการประชุมคือ  
1. หลักการ  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม ที่สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการและได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง
2. เกณฑ์หรือมาตรฐานที่เป็นตัวชี้วัดสำหรับนำไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน

ผมขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
1. เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์คือ
 - การมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance)
 - การบรรลุ I AM READY
 - การเดินในแนวทาง Learning Organization โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ
2. ไม่ควรคิดสร้างต้นแบบ   ควรคิดหา "การปฏิบัติดี" (Good Practice) ที่มีอยู่แล้ว   ไปเสาะหามาให้พบจำนวนหนึ่ง   แล้วเชิญสมาชิกของกลุ่ม/หน่วยงานที่มี GP มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย storytelling และ dialogue และสกัด "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) ที่เป็นความรู้ปฏิบัติ   เอามาสังเคราะห์เป็น "แก่นความรู้" (Core Competence) ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ   แล้วโครงการดำเนินการขับเคลื่อน "เครือข่าย (CoP) หน่วยราชการยุคใหม่"   โดยจะต้องพิจารณาเครื่องมือด้านการจัดการอีกหลายอย่าง   ที่ สคส. มีประสบการณ์อยู่แล้ว   และยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร. นครินทร์
3. ต้องทำลายแนวคิดเชิงกลไก (mechanical) เชิงต้นแบบ, blueprint เสีย   ใช้แนวคิดใหม่ที่เป็น Organic Management

          ถ้า ดร. นครินทร์ต้องการคุยกับผมโดยตรง   ผมยินดีจัดเวลาให้ครับและถ้าต้องการให้ สคส. ถ่ายทอดทักษะในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GP และสกัดความรู้เอามาขับเคลื่อนเครือข่ายแนว KM   เราก็ยินดีให้ความร่วมมือครับ

วิจารณ์  พานิช
 21 ส.ค.49