ความทรงจำ กับ ความเป็นจริง

 อาวุโส ประสบการณ์สูง ความทรงจำ กลายเป็น ความรู้ฝังลึก

 สมองดี จำได้ดี จำได้มาก

 วันหนึ่ง อาทิตย์หนึ่ง เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง แน่ใจหรือ ความทรงจำเหล่านั้น นำมาสู่ ห้วงเวลาของ "การได้คิด ทบทวน เพื่อการพัฒนา"

 บันทึกอย่างไร เพื่อให้เกิดการพัฒนา

 "บัญชีความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการบันทึกไว้เรียนรู้ ในการพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ หรือ HA"

 "บัญชีความสุข หรือ Best Practice เรานำมาเล่าสู่กันฟังใน KM"

 ความทรงจำ หากไม่บันทึก ความเป็นจริง อาจลืมเลือน ไม่มีอะไรแนวเตือนสติ

 นั่งเฝ้าแม่มานี บางครั้ง ท่านเล่าความทรงจำ ลูก หลาน พยายาม ฟัง คิด แม่วัย ๙๐ ฟังแล้วนึกไม่ออกว่า เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน ใครเป็นใคร แต่ก็ฟังด้วยความตั้งใจ

 บันทึกความรู้ฝังลึก ความทรงจำจะมีคุณค่า หรือ พวกเราว่าอย่างไร ครับ

JJ