Backward Design แนวคิดใหม่ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

somtawin
Backward Design มุ่งเน้นให้ครูเป็นนักออกแบบหลักสูตร เป็นนักออกแบบการวัดประเมินผล เพื่อวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียน ครูจะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่า นักเรียนบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ และครูจะต้องเป็นนักออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

Backward Design   แนวคิดใหม่ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้                         

อีก ภารกิจหนึ่งของครู คือ

  • การออกแบบหลักสูตร ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
  • การออกแบบเครื่องมือประเมินความต้องการ และเครื่องมือประเมินผลว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

Backward Design    มุ่งเน้นให้ครูเป็น นักออกแบบหลักสูตร   เป็น นักออกแบบการวัดประเมินผล   เพื่อวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียน  ครูจะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่า  นักเรียนบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่  และครูจะต้องเป็น นักออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้                   

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ที่ย้อนกลับ Backward Design  โดยเริ่มจาก

  • เป้าหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์  
  • จากนั้นจึง ออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน ออกแบบการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จ   
  • จึงออกแบบการประเมินผล 

แต่จะวิเคราะห์ตั้งแต่ช่วงแรกของการออกแบบหลักสูตรว่า หากผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะต้องมีหลักฐานอะไร จึงจะถือว่าผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในระดับที่พึงประสงค์ ต่อเมื่อมีความชัดเจนในเรื่องเป้าหมาย และหลักฐานจึงออกแบบการเรียนการสอน  วิธีการนี้จึงจะช่วยให้ผู้สอนมีความชัดเจน           ในเรื่องเป้าหมาย และมีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนและเป้าหมายที่พึงประสงค์         

โดยสรุปการออกแบบแบบย้อนกลับจะมี ๓ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑    การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์

ขั้นตอนที่ ๒   การกำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย ที่พึงประสงค์

ขั้นตอนที่ ๓   การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 45485, เขียน: 20 Aug 2006 @ 16:32 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 13:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)