สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานวันอังคารที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

เรื่องที่  ๑.  ปฏิบัติงานธุรการ  ในการลงรับหนังสือราชการและเกษียนหนังสือให้ผอ.กศน.อำเภอมหาราชทราบ

              พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทราบและปฏิบัติในเรื่องทีได้รับมอบหมาย

เรื่องที่  ๒.  ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์  ครั้งที่  ๒๖/๒๕๕๔

เรื่องที่  ๓.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกเงินงบประมาณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงวัยตำบลบ้านขวาง   โครงการถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๔  โครงการพัฒนาสังคมลุชุมชนเพื่อชีวิตเป็นสุขสู่สังคมพอเพียงตำบลบ้านขวาง

เรื่องที่  ๔.  กรอกรายละเอียดอาสามัครกศน.  ตำบลท่าตอ  และ  ตำบลน้ำเต้า

เรื่องที่  ๕.  บันทึกผลการประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ลงสมุดวาระการประชุม

 

สรุปผลการปฏิบัติงานวันพุธที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

เรื่องที่  ๑.  ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำน้ำพริกเผา การทำกล้วยฉาบ  การทำถั่วคลุก)  ให้กับประชาชนตำบลหัวไผ่  ทั้ง  ๖  หมู่  ณ  วัดปากคลอง  หมู่  ๖  ตำบลหัวไผ่

เรื่องที่  ๒.  ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่  ณ  วัดกลาง  หมู่  ๓  ตำบลบ้านขวาง  ให้บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนตำบลบ้านขวาง  เช่น  บริการกระเช้าหนังสือรักการอ่าน  การทำน้ำยาล้างจาน  โดยมีครูนก  ครูเสาว์ ร่วมกิจกรรมด้วย

 

                    

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)