รายละเอียดตามโครงการการคัดเลือก   "ครูสอนดี"

                 และครูผู้รับทุนครูสอนดี  ปี  2554

 

        1. ความเป็นมาของโครงการ   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  11   มกราคม   2554  ให้ความเห็นชอบจัดตั้ง - สสค. คือ  "สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน"  ขึ้นพร้อมอนุมัติงบประมาณเป็นหลักการ ไว้หลายร้อยล้านบาท  ให้ดำเนินงานตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  ครูสอนดี

        2. วัตถุประสงค์  เพื่อร่วมกันเชิดชูและมอบรางวัลให้แก่ครูสอนดีเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ครูทั้งประเทศและ เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังทำหน้าที่ครู  ทั้งครูในเครื่องแบบและครูนอกเครื่องแบบ

        3. เป้าหมาย

           3.1.ดำเนินการคัดเลือกครูสอนดี  ปี  2554  จำนวน   20,000  คน  รับเงินรางวัลคนละ  10,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ( ปีละ 20,000 คน 3 ปี  รวม  60,000 คน )  

             3.2 ดำเนินการคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนดี  ปี  2554  จำนวน   600  ทุน รับรางวัลเป็นเงินทุนละ 500,000  บาท เพื่อทำการวิจัย ( ปีละ  600 ทุน  3  ปี รวม  1,800  ทุน  ) 

        4. คุณสมบัติของครูสอนดี  เป็นครูผู้สอนในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบหรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้  "ยกเว้นครูที่สอนพิเศษโดยการเก็บเงินจากนักเรียน" และ มีผลงาน  3  ปี  ย้อนหลัง  ในคุณลักษณะเด่น  3  ด้าน  คือ    

      ...  สอนเป็น 

      ...  เห็นผล  

      ...  คนยกย่อง

        5.วิธีการได้มาของครูสอนดี

        -  ผู้บริหารโรงเรียนทำการคัดเลือกครูในโรงเรียน  ในสัดส่วนร้อยละ  5  ส่งรายชื่อไปที่นายก อบต./อปท./เทศบาล  ตามที่โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ

        - คณะกรรมการระดับท้องถิ่นซึงมีนายก  อบต.เป็นประธาน  ทำการคัดเลือกครูสอนดีในสัดส่วนร้อยละ  4  ส่งรายชื่อไปที่  คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

        - คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกครูสอนดี  ตามเกณฑ์  ที่  สสค.กำหนดให้เหลือ  148  คน  และคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับทุนครูสอนดี 4  คน ( คัดเลือกจาก  148 คน ) ส่งไปที่  สสค.

        - สสค.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  16   ธันวาคม   2554  และมอบรางวัลแก่ครูสอนดี  ในวันที่   16   มกราคม   2555    (  สิ้นสุดโครงการคัดเลือกครูสอนดี  ปีการศึกษา  2554 )

        6.งบประมาณ   สสค.จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ  

          - จัดสรรให้คณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพื่อทำการคัดเลือกครูสอนดี  แบบเหมาจ่าย  อบต.ละ  11,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  60  อปท. เป็นเงิน   668,480  บาท

           - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ( ไม่เกิน 10 % ของงบประมาณ ) เป็นเงิน 97,000  บาท

           - จัดสรรอำนวยการและติดตามงานสำหรับประธานกรรมการระดับจังหวัด ( ไม่เกิน 3% ของงบประมาณที่ได้รับ ) เป็นเงิน  27,000  บาท

           - จัดสรรเป็นค่าบันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศกลาง ( 10  บาท /ครูที่ได้รับการคัดเลือก หนึ่งคน ) 

             - จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการกลางของจังหวัด ( ประมาณ 10 % ของงบประมาณที่ได้รับ  แต่ไม่เกิน  120,000  บาท ( 1.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด  ครั้งละ  500  บาท/คน  ตั้งไว้  60,000 บาท

           -  ค่าจัดทำเอกสาร  60,000  บาท )

 

 

 "สนใจมั้ยครับคุณครู...โครงการนี้   ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ"

         

                     หมายเหตุ    ...ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ www.QLF.or.th

                                                        

                                                                            ครูจ่อย...