ผลการประเมินภายนอกรอบ ๓ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดำรงความเป็นไทยและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการ ประเมินภายนอกรอบ ๓  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ระหว่างวันที่ ๖-๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                 
                                                          


จากตัวบ่งชี้จำนวน ๑๒ ข้อ  ปรากฏผลสรุปการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ  ดังนี้


ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี                             
               ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์         
               ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                       
               ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น                                              
                ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน                                
                ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
                ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  
                ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา    
                ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                
                ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
                ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
                ดีมาก


                        ***  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย ๙๐.๙๔ ***


    
 

         อัตลักษณ์  :  เรียนรู้ได้มาตรฐาน  สืบสานความเป็นไทย
         เอกลักษณ์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จุดเด่นของสถานศึกษา

๑. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมาตรฐานสากล  มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย นักเรียนมีผลงานเด่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนห้อง STEM
๒. บุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพสูง
๓. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
๔. โรงเรียนมีผลงานดีเด่นจำนวนมาก ส่งเสริมความเป็นไทย นับเป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์และความภูมิใจของจังหวัด

  


จุดที่ควรพัฒนา

๑ ให้รักษามาตรฐานของโรงเรียนไว้ให้อยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
๒ พัฒนาผล O- NET ให้สูงขึ้น
๓ แก้ไขและดูแลนักเรียนบางกลุ่มที่ยังมีปัญหาให้ได้รับการพัฒนามากขึ้น
๔ ควรส่งเสริมให้ทำ MOU กับประเทศในแถบเอเชียและประเทศอื่นๆ

   


***  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ดำรงความเป็นไทยและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง   นับว่าผลแห่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนสืบเนื่องมาครบรอบ ๑๐๐ ปี ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  *** 

   

 

                                 

                                      ***  ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ  ***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 

มาร่วมแสดงความยินดี เยี่ยมมากค่ะ

มาเยือนเรือนชานครับ

เขียนเมื่อ 

Ico48 คุณ Krusorn คะ

                     *** ขอบคุณนะคะ .... ผลสรุปการประเมินฯ  เป็นกำลังใจให้พัฒนากันต่อไปค่ะ ***                                              

เขียนเมื่อ 

Ico48 อาจารย์โสภณคะ

               
                             ***   ยินดีต้อนรับสู่รั้วแดง-ขาวค่ะ   ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมเยือน  ***                                                         

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์งานพี่ก่อนนะครับ

เขียนเมื่อ 

Ico48 น้อง ดร. ขจิตจ๊ะ

                                 *** ..... ขอบใจจ้ะ....อย่าเพลิดเพลินกับงานจนลืมดูแลตนเองล่ะ ! ..... ***


                                         

Kru Doi
IP: xxx.164.241.25
เขียนเมื่อ 

Congratulations !!!

เขียนเมื่อ 

Ico48P' Kru Doi Kah,

                     ***   Thanks so much Kahhhhh ! Hope to SEE you in October !...Oh...O....May Be SOON! ***                                                          
                                                   

ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่โรงเรียนดีเด่นด้วยคุณภาพเช่นนี้ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมไปเลยครับ

เขียนเมื่อ 

Ico48 พี่ใหญ่คะ

         *** ....ขอบคุณนะคะ.....ช่วงนี้ขวัญและกำลังใจของคณะฯ ดีขึ้นมากมายเลยคะ .... ***                                                         

เขียนเมื่อ 

Ico48คุณ Thongchai คะ

                                     *** ...ขอบคุณนะตะ... คงต้องพัฒนาบางส่วนเพิ่มมากขึ้นต่อไปค่ะ  ***

                                             
                                                      


ยินดี ชื่นชม และภูมิใจด้วย กับ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นะคะ 

 

เขียนเมื่อ 

Ico48 คุณกานดาคะ
   
         ***  ขอบคุณค่ะ ...  ภาระงานด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนเป็นเรื่องที่  สำคัญและต้องการความใส่ใจอย่างทุ่มเท-เสียสละ  ***                                                             

ปภาวี
IP: xxx.53.49.30
เขียนเมื่อ 

ยินดีในความสำเร็จขององค์กรของคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

Ico48คุณปภาวีจ๊ะ

                                             *** ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆค่ะ คุณปภาวี  ***