การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ ที่เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีจำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)    

        -ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีจำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)

    คำว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้

  

 ตัวอย่างอัตลักษณ์โรงเรียน

         โรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านวิชาการและคุณธรรมอาจกำหนดว่า

          "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม"            

           โรงเรียนทั่ว ๆ ไป อาจกำหนดว่า

           "คนดี มีคุณธรรม"

            โรงเรียนเน้นความเป็นไทย อาจกำหนดว่า

            "อยู่แบบไทย ใช้ชีวิตพอเพียง" หรือ

             "ไหว้สวย รวยน้ำใจ"

             โรงเรียนกีฬา อาจกำหนดว่า

             "กีฬาเด่น เน้นความมีน้ำใจ"

     

             การกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียน ควรกำหนดสั้น ๆ อย่าให้ยาวมาก และควรกำหนดให้เป็นรูปธรรม เพื่อไม่ต้องขยายความ