Before Action Review 7th HA Forum

 ทีมงาน HACC_KKU ระดมพลังซักซ้อม ทบทวน เพื่อเตรียมการประชุมวิชการประจำปี ซึ่งศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๓ โดยความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) เป็นการเปิดโอกาสให้ทีมงานโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพ

ภาพด้านบน ผศ.ดร.พัชรี เจียรนับกุล รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เรียนเชิญตัวแทนทีมงาน HACC_KKU ซึ่งประกอบด้วยทีมงานจากคณะวิชาต่างๆในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ทีมงานจาก สสจ จังหวัดนแก่น ขอมาร่วมทบทวนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการประจำปี

 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม เป็นหลักสูตร HA001 จำนวน ๑๐๕ ท่าน (คลิกรายชื่อ) เป็นอภินันทนาการให้กับผู้ที่เริ่มต้นสัมผัสเรื่องคุณภาพเพื่อเตรียมความปรับข้อมูลก่อนวันประชุมจริง ในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ (คลิก) และ ในศุกร์ที่  ๑๘ สิงหาคม จะมีหลักสูตรพิเศษ คือ HA_KM การแลกเปลี่ยน เรียน รู้กับทีมผู้รู้จริง คือ นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ และ ทีมงานจากโรงพยาบาลบ้านตาก

JJ