สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว(3) : ขั้นแรกของการจดทะเบียนสมรส: First Step of marriage registration

รายงานความคืบหน้าของการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสระหว่างพร และทาเคะ และโปรดติดตามถึงการปรับใช้กฎหมายสำหรับการจดทะเบียนสมรสต่อไป

บันทึก :  พร และ ทาเคะ จดทะเบียนสมรส

วันที่ 16 มิ.ย.2554

ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา

 

                เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.54 พร ได้ติดต่อยังอำเภอบ้านแพรกขอหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ จ.อยุธยา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลการตรวจ DNA ของบุตรสาว คือ ยูนิ กับ ทาเคะ (ผู้ที่เป็นบิดา)  และ ในวันนี้พรได้รับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

                เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.54 ทั้งพร และทาเคะได้เดินทางไปยังอำเภอบ้านแพรก จ.อยุธยา และ ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว (คร 1) ต่อปลัดทะเบียน คุณอมรรัตน์ และยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

                เอกสารของทาเคะ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. หนังสือเดินทางฉบับโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 3. หนังสือรับรองความเป็นโสด ฉบับแปลและรับรองแล้วโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 4. หนังสือปฏิญานตนการสมรส ฉบับแปลและรับรองแล้วโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารของพรทิพย์

 1. สำเนาบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข 0)
 2. สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ทร.38 ก

หลังจากยื่นคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว (คร 1) แล้วนั้น ได้ขอ “สำเนาคำร้องฯ ที่ลงวันที่และลายมือชื่อปลัดทะเบียนผู้รับคำร้อง” กลับมาด้วย

สำหรับประเด็น คุณสมบัติของพรเรื่องความเป็นโสดนั้น เนื่องจากตามกฎหมายไม่สามารถออกหนังสือรับรองความเป็นโสดให้กับคนไร้สัญชาติเช่นเธอได้ เหมือนอย่างคนสัญชาติไทย จึงจำเป็นต้องอาศัยการ สอบปากคำพยาน จนได้ความว่าเธอไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน

ดังนั้น หลังจากปลัดทะเบียน สอบถามพรคร่าวๆ ถึงประวัติความเป็นมา และคนที่รู้จักเธอ จึงได้ข้อสรุปเบื้องต้น ถึงพยานบุคคลที่จะมาเข้ารับการสอบปากคำเพื่อรับรองความเป็นโสดของพร ดังนี้

 1. สอบปากคำตัวพร
 2. สอบปากคำพยานบุคคลรับรองความเป็นโสดของพร  โดยมีพยานบุคคลคือ
 • เพื่อนของพรซึ่งรู้จักกันมากว่า 10 ปี เป็นบุคคลที่อยู่ สนิทคุ้นเคยกับพรในช่วงที่อยู่กรุงเทพฯ และรู้ว่าพรและทาเคะอยู่กินฉันสามีภรรยา มาได้ 2-3 ปี มีบุตรสาวด้วยกัน
 • เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านแพรก รู้จักพรมาเป็นเวลานาน และรู้ข้อเท็จจริงเรื่องพรและคูโดะอยู่กินฉันสามีภรรยา
 • นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก สอบปากคำในฐานะบุคคลที่น่าเชื่อถือในพื้นที่ ซึ่งพรอาศัยอยู่

 

ดังนั้นระหว่างนี้จึงอยู่ในกระบวนการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของทั้งสองฝ่ายที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสมรส ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย จริงหรือไม่

1.การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของฝ่ายชาย (ทาเคาะ) --- พิจารณาจากตัวเอกสารข้อ 1-4 เนื่องจากปรากฏข้อความที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติการสมรสอันสามารถสมรสได้ ดังนั้นจึงเหลือเพียงตรวจสอบว่าเป็น เอกสารตัวจริงใช่หรือไม่ดังนั้นทางปลัดทะเบียน จะตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารของฝ่ายทาเคะ โดยส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1-4 ไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสอบถามว่าเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจริงหรือไม่

2.การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของฝ่ายหญิง (พร) --- คุณสมบัติเรื่อง “อายุ เพศ” พิจารณาจากเอกสารของพรทิพย์ ส่วน “การยินยอมที่จะสมรส” ตรวจสอบโดยสอบปากคำพรส่วน  “ความเป็นโสด” ตรวจสอบโดยการสอบปากคำพร และพยานอีก 3 คน ซึ่งทางปลัดทะเบียนจะติดต่อพรเพื่อนัดสอบปากคำอีกครั้ง

กระบวนการตามข้อ 1 และ 2 จะถูกดำเนินการถัดจากนี้เป็นต้นไป ทางปลัดทะเบียนแจ้งว่า “อำนาจการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการสมรสของฝ่ายชายและหญิงนี้ ทางนายอำเภออาจจะมอบหมายให้ปลัดทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแทน ซึ่งตามกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา แต่ทางปลัดทะเบียนคาดการณ์ว่า ในเดือนสิงหาคม ซึ่งทาเคะจะเดินทางมาประเทศไทยครั้งต่อไปนั้น การพิจารณาเรื่องจดทะเบียนสมรสน่าจะได้ผลสรุปออกมาแล้วว่าจะจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่ เมื่อผลออกมาว่าคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจดทะเบียนสมรสได้ ทาเคะและพรจะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอบ้านแพรกอีกครั้ง เพื่อจดทะเบียนสมรสและรับใบสำคัญแสดงการสมรส

 

 

 The progress of marriage registration

 

1.Porn has get ID card for nationalityless-person  form Ban phaek office already . So she now has 2 personal documents, ID card and profile registry,used to recognize nationality less person who have no right to reside .

 

2.Yesterday, Take and Porn conducted the first step of the marriage. They  applied the application for marriage registration to  Ban phaek office in Ayuthaya province where Porn stays and is registered in Thai civil registration. And both applied their evidences as below ;

                Take’s documents

 • Authenticated  Passport
 • Authenticated Certificate of Qualification for Conditions of Marriage (in Thai)
 • Authenticated Certificate of Affirmation of Freedom to Marry (in Thai)

Porn’s documents

 • The copy of Profile Registry
 • The copy of ID card

After both of them signed in the application, they have kept the copy of the application for affirmation

 

And the next step , on the process of marriage registration, the registry official will review the qualifation for marriage of Kudo and Tip.

 • For Take’s side, it is clear from his documents that his qualifications meet the marriage law thus the registry official only checks the truth of his documents. This process will take around 1 month.
 • For Porn’s side, as she cannot hold the ceritfication of being single.The registry official thus have to review 3 witnesses to attest this statement.

Three witnesses who the official request have to know Porn exactly .  We consult the the registry official and conclude that three witnesses are Porn’s friend, Ploytip, who know Porn , Take  and their daughter, and two government official, Ajara and Poommin, in Ban phaek district who know Porn for along time.  Anyways, the registry official will make the appointment with Porn for inquiry again.—So this process will be conduct during Take going back to Japan.

                For getting through all of marriage registration steps, there are no the limit of time but the registry official intend that they will be finished before Take come to Thailand again in August. And finally, if Porn can clarify her freedom to marry, Porn and Take have to go Ban phaek office to register a marriage certificate and then get it.

 

3.Today, Porn and Take tell me the result of DNA, they get from the hospital already, that Yuni is real daughter of Kudo kha ^^ .

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขบคิดกับกรณีศึกษา BKK.Legal Clinicความเห็น (1)

ถ้าดูตามพยานบุคคลข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณพรโชคดีมีพยานบุคคลเป็นข้าราชการ ๒ คน ทีเดียว ถ้าไม่มีคนที่เป็นข้าราชการละ.....อำนาจดุลยพินิจจะเป็นอย่างไร