กระดูกงู 8

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อแนะนำการดึงเอาเอกสารเกี่ยวข้อง

การเลือกตัวอย่างข้อมูล

1.ข้อมูลปฐมภูมิ  ของจริง

2.ข้อมูลทุติยภูมิ  copy

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คือ  เอกสารอ้างอิง  เป็นบรรณานุกรม

ประโยชน์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.นำมาเชื่อมโยงการเขียนงานวิจัย

2. รู้ผลการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ

3.ป้องกันทำวิจัยซ้ำกับคนอื่น

4.นำงานวิจัยมาเป็นแนวทาง

5. เห็นแบบอย่างงานวิจัยที่สำเร็จแล้ว

ข้อแนะนำในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
 2. ทำความเข้าใจทุกขั้นตอนเก็บรายละเอียด
 3. หาจุดเด่นโดนใจทันสมัยเพื่อนำมาอ้างอิง
 4. คัดเลือกตัวอย่างถี่ถ้วนตรงต่องานวิจัยที่ตนทำอยู่
 5. น่าเชื่อถือหรือไม่  ไม่ใช่นั่งเทียนเขียน

 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัย

 1. ตำรา ( Textbook )
 2. หนังสือ  (  Books)
 3. รายงานการวิจัย ( Research  Report )
 4. วิทยานิพนธ์  ( Thesis )
 5. ดุษฎีนิพนธ์  ( Dissertation )
 6. สารานุกรม  ( Encyclopedia )
 7. พจนานุกรม  ( Dictionary )
 8. หนังสือคู่มือ  ( Handbook )
 9. หนังสือรายปี  ( Yearbook )
 10. หนังสือดรรชนี ( Indexes )
 11. หนังสือบทคัดย่อ  ( Abstracts )
 12. วารสาร  ( Journal  )ทันสมัยกว่าตำรา
 13. การสืบค้นทาง  Internet  เป็นฐานข้อมูล ( Database  )

 

ข้อแนะนำการดึงเอาเอกสารเกี่ยวข้อง

 1. ดึงเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง
 2. ดึงเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องจริง ๆ เท่านั้น
 3. ดึงมาอธิบายแก้ข้อสงสัย/ปัญหา
 4. ไม่ดึงมาตัดแปะ
 5. ดึงมาวิเคราะห์  คือแยกย่อยจัดเข้ากลุ่มชี้จุดเด่นให้เห็นชัด
 6. ดึงมาสังเคราะห์  คือนำเอามารวมกันเป็นเนื้อความใหม่  เป็นคุณภาพ  ( Qualitative )หรือปริมาณ ( Quantitative )

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)