บุคคลสำคัญชุมชนเมืองหนองบัว : พระสงฆ์(๓)


                             บุคคลสำคัญ : ชุมชนเมืองหนองบัว : พระสงฆ์(๓)

                                 
                                  พระนิภากรโสภณ(ไกร ฐานิสฺสโร/ศรสุรินทร์)เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รูปปัจจุบัน

 

ประวัติพระนิภากรโสภณ(ไกร ฐานิสฺสโร/ศรสุรินทร์)
๑.ชาติภูมิ
เดิมชื่อ ไกร นามสกุล ศรสุรินทร์ เกิดเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๒ (ยี่) ปีมะแม  บิดา นายลัพธ์ ศรสุรินทร์ มารดา นางคอย ศรสุรินทร์

๒. การศึกษา
พระนิภากรโสภณ(ไกร ฐานิสฺสโร) เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๐ จาก โรงเรียนหนองกลับ (เทพวิทยาคม) ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๓. การบรรพชาและอุปสมบท
พระนิภากรโสภณ(ไกร ฐานิสฺสโร) อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๖ โดยมีพระครูนิกรปทุมรักษ์ (หลวงพ่ออ๋อย)เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่ประจำที่วัดหนองกลับมาตลอด ไม่เคยไปพำนักจำพรรษาที่อื่นเลย

๔. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบไล่ได้ประโยคนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ท่านยังมีความชำนาญในภารอ่านแบบแปลน แผนผัง  และควบคุมการก่อสร้าง พร้อมกับเป็นช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า มีความรู้ความสามารถในการสลักชื่อ ลวดลายบนแผ่นหินอ่อนในการทำแผ่นศิลาฤกษ์

๕. งานด้านการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสรรค์

๖. งานด้านศาสนศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์
๖.๑ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ๖.๒ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมชั้นนกวภูมิประจำจังหวัดนครสวรรค์ ๖.๓  เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ๖.๔ เป็นกรรมการ การศึกษาโรเรียนหนองบัวเทพวิทยาคม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๗.งานด้านส่งเสริมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นประธานจัดตั้งศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสรรค์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘. งานด้านเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นประธานหน่อยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองกลับ(อ.ป.ต.)พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจำอำเภอหนองบัวพ.ศ. ๒๕๒๘  เป็นวิทยาการอบรมประชาชน พ่อค้า ข้าราชการ ในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำ ๘.๑  เป็นวิทยากรบรรยาย ศีลธรรม จริยธรรม แก่ครูอาจารย์นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสุภาพอนามัย พ.ศ.๒๕๓๘  เป็นวิทยากรบรรยายอบรม ศีลธรรม จริยธรรมต่อต้านยาเสพติด(ยาบ้า) แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนตามสถานศึกษาต่าง ๆ

๙. งานสาธารณูปโภค และสาธารณสงเคราะห์
๙.๑  เป็นประธานนำพาพระภิกษุ-สามเณร และชาวบ้าน ในการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนสมบัติ ภายในวัด ๙.๒  เป็นประธานนำพาชาวบ้านสร้างและซ่อมแซมชลประทานประจำตำบลหนองกลับ ๙.๓ เป็นประธานอนุรักษ์ป่า เขาพระเขาสูง ๙.๔  เป็นประธานในการสร้างอ่างเก็บน้ำหลวงพ่อไกร ๑ และ ๒ ๙.๕ เป็นประธาน นำพาชาวบ้านสร้างถนน ภายในเขตอำเภอหนองบัว ๙.๖ เป็นประธาน นำพาชาวบ้านสร้างศาลาแหล่งความรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในวัด ๙. ๗ เป็นประธาน นำพาชาวบ้าสร้างอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัว ๙.๘ เป็นประธาน นำพาชาวบ้านสร้าง อาคารเรียนให้โรงเรียนวัดเพทสุทธาวาส ๙.๙ ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ และปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนหนองบัวเทพวิทยาคม นอกจากนี้ นำพาพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัดพัฒนาวัดหนองกลับเป็นอุทยานการศึกษา

๑๐. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรรมในพระธรรมเจดีย์ที่พระครูสังฆพิชิตพ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่พระครูวาปีปทุมรักษ์พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอกพ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษพ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระนิภากรโสภณ

๑๑. คุณลักษณะส่วนตัว 

 พระนิภาการโสภณ (ไกร ฐานิสฺสโร) ชาวบ้านเรียกกันว่า “ท่านเจ้าคุณไกร” หรือ “หลวงพ่อไกร” เป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษา และมีความสำคัญรูปกหนึ่งของตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านจะให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมาก พระนิภากรโสภณ(ไกร ฐานิสฺสโร) ยังสมบูรณ์พร้อมด้วยอาจารนุวัตร และประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยไม่มีเรื่องด่างพร้อยไปนางผิดศีลธรรม ท่านมีอุปนิสัยสุขุม รอบคอบ เสียงดัง ขยัน อดทน ตรงไปตรงมา ถึงแม้ร่างกายท่านจะไม่เอื้ออำนวยแต่ท่านก็ปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้ขาด

(พระครูนิทานกิจจานุยุต) เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เอื้อเฟื้อข้อมูลประวัติพระนิภากรโสภณ)
หมายเหตุ...ข้อมูลนี้นำมาจากหนังสือวิทยานิพนธ์  เรื่องบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีพระนิภากรโสภณ (ไกร ฐานิสฺสโร) วัดหนองกลับ หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ ของพระมหาสุทัศน์  ปุลาสะแก มหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๕๕๐)

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 443476เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2011 14:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (6)

กราบนมัสการพระอาจารย์ ดีมากค่ะพระอาจารย์เก่งมากสามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตเก่าของคนหนองบัว ขอให้พระอาจารย์นำความรู้มาเผยแพร่อีกนะคะจะติดตามนำมาใช้ประโยชน์กับนักเรียนค่ะ

เจริญพรคุณครูเคียวโก๊ะ

นี่คุณครูเข้ามาตั้งแต่วันประชุมโน่นเชียว ที่จริงเป็นคนที่ไม่มีหัวทางนี้เลย(ไอที,เครื่องยนต์กลไก)

เริ่มเขียนเรื่องชุมชนบ้านเรา ตั้งเป็นปีละมั้งถึงได้สมัครเป็นสมาชิกกับเขา แถมตอนสมัครก็ให้พระบวชใหม่ ทำให้อีกด้วย ผิดกับคุณครูที่เข้าอบรม เรียนรู้แค่สองวันเอง ก็สามารถทำได้แล้ว

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูบันทึกความรู้เผยแพร่บ่อยๆ

ขอบคุณอาจารย์รุ่งทิพย์ที่แวะมาเยี่ยมพร้อมทั้งดอกไม้และกำลังใจ
Ico24 รุ่งทิพย์ กล้าหาญ,

เมื่อสองวันที่ผ่านมา(๑๐ เมษายน ๒๕๕๖) เพื่อนพระที่จังหวัดสุโขทัย ท่านพบข่าวข่าวในอินเตอร์เน็ท เกี่ยวกับการอาพาธของท่านเจ้าคุณไกร(พระนิภากรโสภณ) แล้วท่านก็โทร.มาบอกอาตมาภาพ จากนั้นอาตมาก็ได้ตามไปดูข่าวดังกล่าวนั้น อ่านข่าวตอนแรกก็อก ตกใจ ไม่น้อยเหมือนกัน ทั้งตกใจที่ท่านอาพาธหนัก และตกใจที่ข่าวรายงานนั้นด้วย

อ่านข่าวแล้วได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปที่เจ้าอาวาสวันหนึ่งในอำเภอหนองบัว ท่านกล่าวว่า(เมื่อสองวันที่แล้ว ก่อนที่แพทย์จะออกมาปฏิเสธการพบเห็น พบขนสุนัขในตัวท่าน) ไม่เป็นความจริงหรอก ข่าวรายงานเช่นนั้น ทำให้ท่านเสียหาย และก็เป็นเช่นนั้น พอวันรุ่งขึ้นทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ก็แถลงข่าวว่าที่สื่อนำเสนอไปนั้นไม่เป็นความจริง 

ด้วยความเกี่ยวข้องในฐานะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ อาตมารู้สึกเป็นห่วงในการอาพาธของหลวงน้าเป็นอย่างมาก ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บารมีหลวงพ่อเดิม หลวงพ่ออ๋อย และบุญบารมีที่ท่านได้สร้างบำเพ็ญไว้แก่ชุมชนชาวหนองบัว และพระศาสนาอย่างอเนกอนันต์ จงมาอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านหายจากอาพาธโรคภัยทั้งปวง เจริญงอกงามในร่มแห่งพุทธรรม เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พุทธศาสนิกชนตลอดไปเทอญ.

พระมหาแล ขำสุข (อาสโย)

อำเภอหนองบัวได้สูญเสียพระดี พระนักพัฒนาคือหลวงพ่อไกร เจ้า

คณะอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปอีกหนึ่งท่าน

ท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิม ศิษย์หลวงพ่ออ๋อย เป็นพระนักพัฒนา

ชุมชน


หนองบัวซึ่งเป็นชุมชนบ้านนอก บ้านดอน จนต่อมาอำเภอ

หนองบัวได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศในยุคของ

หลวงพ่อไกรนี่เอง


ผลงานทั้งมวลของท่าน จะเป็นมรดกเป็นตำนานอยู่คู่หนองบัวตลอดไป


ขอกราบคารวะบูชาคนดีศรีหนองบัว ขอกราบดวงวิญญาณนัก

พัฒนาแห่งเมืองหนองบัวที่เสียสละทำเพื่อชุมชนตอบแทนบุญคุณ

แผ่นดินเกิดมาทั้งชีวิต

ขอให้ดวงวิญญาณแห่งความกตัญญูของพระเดชพระคุณที่มีต่อ

บ้านเกิดนี้

จงไปสู่สัมปรายภพเบื้องหน้าด้วยเทอญ.


ขอกราบคารวะด้วยความอาลัยยิ่ง

พระมหาแล อาสโย ขำสุข 

วันที่  ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ : หลวงพ่อไกร มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓  พฤษภาคม 

๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท