งานวิจัย และ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 สืบเนื่องจากการประฃุมเตรียมการ UKM ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลิก) ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๙ วันนี้ทีมงานชาวมอดินแดง มารวมตัวเพื่อ Share and Learn ก่อน Show เดือนมกราคม ๒๕๕๐

 ท่านรองรังสรรค์ ได้กล่าวเปิดการประชุม ที่จะนำให้การจัดการความรู้ผสมผสานเข้าไปในเนื้องานประจำ และ เพื่อเป็นการเตรียม นำเสนอ Best Practice ของแต่ละศูนย์ โดยเฉพาะการ แลก เปลี่ยน "วิธีการจัดการงานวิจัยที่ดี ของแต่ละศูนย์"

JJ