เทคนิคการทำ Power Point

1. ควรเลือกใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน

2. เลือกใช้พื้นหลังที่มีสีสว่าง ไม่เลือกใช้สีทึบ

3. มีรูปภาพประกอบมากกว่าการใช้ตัวอักษร

4. เลือกใช้ template ที่หลากหลาย แต่ละบทควรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

5. ดูเนื้อหาของรายละเอียดแต่ละบทว่าเป็นอย่างไร แล้วเลือกหัวข้อที่สำคัญมาลงใน Power Point

6. มีการบันทึกข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

7. ถ้าเอกสารหรือข้อความใดมีการคัดลอกจากเอกสารอื่น ๆ ควรมีการใส่อ้างอิงทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการอ้างลิขสิทธิ์

8. ทดลองใช้การนำเสนอก่อน เพื่อดูความเหมาะสม

9. เขียน story board เพื่อวางรูปแบบของแต่ละ slide

10. ใช้ word art ในการพิมพ์หัวข้อ จะได้ตกแต่งได้ง่าย