การพัฒนาบทเร่ียนบนเว็บ(บทที่5)

วารุณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สรุปบทที่ 5

ผลการวิจัย

จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของบุคคลากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดังนี้ คือคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมด 85.42 และร้อยละของจำนวนบุคคลากรที่ตอบถูกเป็นรายข้อเกินร้อยละ 80 ทุกข้อ

2. คะแนนสอบในการเรียนบนเว็บ เรื่อง การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของบุคลากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำเสนอข้อค้นพบที่ได้จากการทำการวิจัยเป็นหลัก ทั้งนี้

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาการออกแบบบทเรียนบนเว็บ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงว่า การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น ของบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่

กำหนดใว้ในตอนต้น ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถพัฒนาการใช้งานของบุคลากรให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ใช้อยู่ให้มีความสนใจ หรือเร้าความสนใจของบุคลากร โดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้เข้าเรียนรู้ให้มากขึ้น

2. ขณะทำการทดลองผู้วิจัยสังเกตพบว่า การนำภาพนิ่ง มาประกอบเนื้อเรื่องมีส่วนทำให้

บุคลากรมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น การนำภาพเคลื่อนใหวมาประกอบ ซึ่งปรากฎออกมาจาก

หน้าจอของบทเรียนบนเว็บ มีผลทำให้บุคลากรมีความสนใจในบทเรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ส่วนการใช้

เสียงบรรยายประกอบเนื้อหาต่างๆในบทเรียนบนเว็บนั้น เป็นการช่วยให้บุคลากรสามารถมีความ

เข้าใจมากขึ้น การใช้โปรแกรม Macromedia Captivate จับหน้าจอเพื่อให้เห็นการสาธิตใช้โปรแกรมการแก้ไขปัญหาและได้เห็นภาพโดยมีเสียงในทันที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาบทเรียนบนเว็ปความเห็น (0)