สรุปงานวิจัย ( EDU 511)

chubby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
HPT

Human Performance Technology (HPT)

                     ของ วรัท  พฤกษากุลนันท์  โดย ...สุรัตนาวี  แสงศิลา

Part I

       HPT คือ อะไร HPT หรือ  Human Performance Technology ภาษาไทยใช้คำว่า เทคโนโลยีเืพื่อพัฒนาความสามารถของคนในองค์กร มีผู้ให้ความหมายไว้มากมายขอยกมาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้

          Gilbert บิดาแห่ง HPT กล่าวว่า เป็นการอธิบายถึงการมุ่งเน้นผลสำเร็จ (Accomplishment) ที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความสามารถหรือมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร

          Harless ให้ความหมายว่า เป็นการทำความเข้าใจในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและการกำหนดทางออก หรือทางเลือกในการแ้ก้ปัญหานั้น ๆ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เบื้องต้น (Frontend Analysis) ในเป้าหมายและความสามารถขององค์กร

          Stolovitch and Keeps กล่าวว่า HPT เริ่มต้นจากการนำแนวคิดของการออกแบบระบบการเรียนการสอนมาใช้ในการอธิบายกระบวนการพัฒนาความสามารถของมนุษย์...

            ผู้วิจัยสรุปว่า HPT เป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เิริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถ ออกแบบและัพัฒนา พัฒนาความสามารถ ผลักดันการเปลี่ยนแปลง และประเ้มินผลเืพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน surattanaweeความเห็น (0)