โครงการพัฒนาระบบงานในฝ่ายบริการประชาสัมพันธ์


โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลในท้องถิ่น

โครงการพัฒนาระบบงานในฝ่ายบริการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี   

1.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบงานในฝ่ายบริการประชาสัมพันธ์                      

2.  หลักการและเหตุผล 

                              โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  อำเภอบ่อทอง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนมากกว่า  ๓๐๐  น จัดการศึกษา  3  ระดับชั้น คือ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  12  ห้องเรียน  มีครูทำการสอน จำนวน  15  คน มีอาคารเรียนทั้งหมด 4  หลัง  16  ห้อง

ห้องพิเศษต่างๆ  ตามระดับชั้นทั้ง  3 ระดับชั้น  รวม  4  ห้อง และห้องปฏิบัติการต่างๆ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รวมทั้งสิ้น 18  ห้อง 

                            โดยสภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีการบริหารงานตามงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เงินอุดหนุนรายหัว)ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามบทบัญญัติในข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้สอดคล้องกันโยบายการศึกษาแห่งชาติ

                             จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2554

เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลในท้องถิ่นต่อไป

                                

3.  วัตถุประสงค์

                                1. เพื่อจัดทำคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554

                                2. เพื่อจัดทำวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำภาคเรียน

                                 3. เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

4.  เป้าหมาย                        

                               ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาระบบงานในฝ่ายบริการตาม                       

 แผนปฏิบัติการ 2554             จัดทำคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง จำนวน  400   คน

 

5.  ลักษณะโครงการ

                                เป็นโครงการใหม่

 6.              รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

ที่

 

รายการ

 

จำนวนหน่วย

 

ราคาต่อหน่วย

 

จำนวนเงิน

 

หมายเหตุ

1.

 2

 

3

 

4

จัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2554                จัดทำวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554

จัดทำวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554

จัดทำเว๊บไซด์ของโรงเรียน ปีการศึกษา2554

 

400 เล่ม

 

400 เล่ม

 

400 เล่ม

 

 

 

40 บาท

 

30 บาท

 

30 บาท

 

16,000 บาท

 

12,000 บาท

 

12,000 บาท

 

 

รวมทั้งสิ้น

40,000 บาท

  

 

                                ปีงบประมาณ  2554  ( 1 ตุลาคม  2553 - 30  กันยายน  2554 )

 8.  สถานที่ดำเนินการ

                                โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  ตำบลบ่อทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ

 

 

 

 9.  งบประมาณ

                             งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554                     จำนวนเงิน 40,000     (สี่หมื่นบาทถ้วน)

 10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                1. นายอดิศักดิ์  สมชอบ โทร.037-367014

                2.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โทร.086-3167452 ,087 -6192444

 11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

                           1. โรงเรียนมีคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554

                             2. โรงเรียนมีวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำภาคเรียน 2554

                             3. โรงเรียนมีสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป 

 

                                                                  ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ

(นายอดิศักดิ์  สมชอบ)

ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

                        ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางศิริลักษณ์  ตันประเสริฐ)

ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

         ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                              (นายมานพ  ตันประเสริฐ)

ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

 

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                             (นางณฐมน  แนวคำ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 441670เขียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2011 20:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 17:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี