ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ

  ติดต่อ

  สรุปวิจัยส่ง เลขที่ 72  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ  โดยสาโรช โศภีรักข์

บทที่  1

ศึกษาการยอมรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ  ว่ามีกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่างไร  ทำเป็นกรณีตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

บทที่  2

- ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- หลักการและทฤษฎีทางการติดต่อสื่อสาร

- ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและแรงจูงใจ

- ความหมายครูเกียรติยศ

บทที่  3

เก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม  8  ตอน

- ตัวแปรต้น  คือ  คุณลักษณะส่วนตัวของครูเกียรติยศ

- ตัวแปรตาม  คือ  ผลของการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ

บทที่  4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่าให้เห็นว่าครูเกียรติยศยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา แต่พฤติกรรมโดยรวมครูเกียรติยศ  เปิดรับสื่อมวลชน  สื่อบุคคลน้อย  อาจเป็นเพราะ  ตัวครูเกียรติยศไม่ค่อยสนใจรับรู้ข่าวสารต่างๆ  หรือมีภารกิจจากงานประจำมาก

บทที่  5

สรุปผลและข้อเสนอแนะการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูเกียรติยศขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสาเหตุ  เช่น  อายุ  การศึกษา  และลักษณะการทำงาน ส่วนด้านตัวนักเทคโนโลยีการศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในวงการอื่นๆ  เช่น นักการศึกษา  นักฝึกอบรม  หรือผู้ทำหน้าที่ทางด้านการเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sunan

หมายเลขบันทึก: 441526, เขียน: , แก้ไข, 2012-12-11 13:44:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ส่งสรุปวิจัย ดร.ดิศกุล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)