สารนิพนธ์     ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................

      .....................................................................................................

ผู้วิจัย           …………………………………………… (ไม่มีคำนำหน้า)

สาขาวิชา       การบริหารการศึกษา    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก        ..................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        ..................................................................

 

               

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   อนุมัติให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

                               .............................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                   (………………………………………………..)

                                                  

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

 

 

                                    .............................................................................ประธานกรรมการ

     (………..………………………………………)

 

                                                                                                                

    .............................................................................กรรมการ

                (…………………………………………………)

 

 

                                    .............................................................................กรรมการและเลขานุการ

                                (…………………………………………………)