อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับสูง" มข.รุ่น ๑ (๙)

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราดูงาน 2 มหาวิทยาลัย คุณรจนา  แก่นอำพรพันธ์ เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กรุณาสรุปไว้จากที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนกัน ดังนี้ค่ะ

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน   National Cheng Kung University

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  2554 ของคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร  MCORE 301

 1. 1.              มหาวิทยาลัยที่จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นอย่างไร 

-         ได้รับการจัดอันดับในระดับต้นๆของโลก ในหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์(ลำดับที่ 14)  พลังงานทางเลือก(ลำดับที่ 19) แพทยศาสตร์(ลำดับที่ 26)  และเป็น The Best Engineering University in Taiwan , และสาขา  Science เป็นลำดับที่ 3  ของ Taiwan

-         มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  คือ “Promoting Academic Excellence and Developing World class Research Centers”

-         มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทางด้านการเรียนการสอน และการจัดหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ

-         มี 256  MOU   ร่วมกับ 36 ประเทศ

-         มีศูนย์วิจัยที่เชี่ยวชาญหลายศูนย์ ได้แก่

 • Research Center for Energy Technology and Strategy
 • Innovation Center for Advanced Medical Device Technology
 • Center of Excellence for Infectious Diseases and Signaling Transduction
 • Advanced Optoelectronics Technology Center
 • Space Research Center
 • Disaster Prevention and Sustainable Environment Research Center

-         ในปี 2009 ได้รับงบประมาณมากเป็นอันดับ 1 ในไต้หวัน จาก

 •  NSC Funded Project = 1,914 Million NT Dollars
 • Industry Funded Project = 1,654 Million NT Dollars

-         จัดสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก

-         หลักสูตรกว่า 100 สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

-         สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็น 1 ต่อ 16.5 (อาจารย์ 1,302 คน นักศึกษา 21,513 คน)

-         มีความสมดุลในทุกด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์


 

 1. 2.              การบริหารที่ดีและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นอย่างไร 

-          มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานย่อย

-          มีทิศทางและเป้าหมายการวิจัยที่ชัดเจน

-          ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ร้อยละ 35

-          มีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์

-          ให้ความสำคัญกับศิษย์เก่า

-          สามารถหารายได้เพื่อการบริหารจัดการ

-          มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี

-          ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

-          มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา

-          ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยให้เป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ มีความปลอดภัย

มีความเป็นมิตร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

-         มีศูนย์วิจัยที่เข้มแข็ง ที่จะสนับสนุนการวิจัยต่างๆ โดยความร่วมมือกับเอกชนและศิษย์เก่า

3. บทบาทของสายสนับสนุนที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นอย่างไร  

-         ทุกคนทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี job description ที่ชัดเจน มีการประเมินที่ชัดเจน

-         มีการฝึกอบรมโดยการสอนงานในที่ทำงาน

-         มีระบบประเมิน performance  ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้คะแนน A B C

 

 1. 4.              ผลจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีส่วนท้าทายความรับผิดชอบต่อหน่วยงานของท่านอย่างไร 

-         การสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับนโยบาย เป้าหมาย แผนการทำงานระดับกลุ่มคณะวิชา

-         การมีโครงสร้างการบริหารที่รวมสาขาวิชาไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดการเรียนการสอน และโครงสร้างด้านกายภาพตลอดจนอาคารเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

-         เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมีข้อมูลทุกภาษาในเอเชีย

-         พัฒนาพื้นที่ผลประโยชน์ เพื่อการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

-         มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความเป็นสากล

-         หน่วยสนับสนุนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างผลงานร่วมกัน

-         ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษา

-         การให้ความสำคัญและมีกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า

-         การสร้างระบบฐานข้อมูลของบัณฑิต ในการนำเสนอตัวเองสู่ตลาดงาน                                    โดยใช้ระบบ e-portfolio

-         เสนอมหาวิทยาลัยให้มีการรับน้องใหม่ที่สร้างสรรค์ และไม่ยืดเยื้อ

-         การดูแลและพัฒนาหอพัก และสวัสดิภาพของนักศึกษาให้อยู่อย่างมีความสุข เหมือนอยู่บ้านรวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรมีความปลอดภัย

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน   National Cheng Kung University

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  2554 ของคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร  MCORE 301

 1. 1.              มหาวิทยาลัยที่จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นอย่างไร

-         ได้รับการจัดอันดับในระดับต้นๆของโลก ในหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์(ลำดับที่ 14)  พลังงานทางเลือก(ลำดับที่ 19) แพทยศาสตร์(ลำดับที่ 26)  และเป็น The Best Engineering University in Taiwan , และสาขา  Science เป็นลำดับที่ 3  ของ Taiwan

-         มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  คือ “Promoting Academic Excellence and Developing World class Research Centers”

-         มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทางด้านการเรียนการสอน และการจัดหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ

-         มี 256  MOU   ร่วมกับ 36 ประเทศ

-         มีศูนย์วิจัยที่เชี่ยวชาญหลายศูนย์ ได้แก่

 • Research Center for Energy Technology and Strategy
 • Innovation Center for Advanced Medical Device Technology
 • Center of Excellence for Infectious Diseases and Signaling Transduction
 • Advanced Optoelectronics Technology Center
 • Space Research Center
 • Disaster Prevention and Sustainable Environment Research Center

-         ในปี 2009 ได้รับงบประมาณมากเป็นอันดับ 1 ในไต้หวัน จาก

 •  NSC Funded Project = 1,914 Million NT Dollars
 • Industry Funded Project = 1,654 Million NT Dollars

-         จัดสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก

-         หลักสูตรกว่า 100 สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

-         สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็น 1 ต่อ 16.5 (อาจารย์ 1,302 คน นักศึกษา 21,513 คน)

-         มีความสมดุลในทุกด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์


 

 1. 2.              การบริหารที่ดีและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นอย่างไร

-          มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานย่อย

-          มีทิศทางและเป้าหมายการวิจัยที่ชัดเจน

-          ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ร้อยละ 35

-          มีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์

-          ให้ความสำคัญกับศิษย์เก่า

-          สามารถหารายได้เพื่อการบริหารจัดการ

-          มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี

-          ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

-          มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา

-          ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยให้เป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ มีความปลอดภัย

มีความเป็นมิตร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

-         มีศูนย์วิจัยที่เข้มแข็ง ที่จะสนับสนุนการวิจัยต่างๆ โดยความร่วมมือกับเอกชนและศิษย์เก่า

3. บทบาทของสายสนับสนุนที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นอย่างไร

-         ทุกคนทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี job description ที่ชัดเจน มีการประเมินที่ชัดเจน

-         มีการฝึกอบรมโดยการสอนงานในที่ทำงาน

-         มีระบบประเมิน performance  ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้คะแนน A B C

 

 1. 4.              ผลจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีส่วนท้าทายความรับผิดชอบต่อหน่วยงานของท่านอย่างไร

-         การสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับนโยบาย เป้าหมาย แผนการทำงานระดับกลุ่มคณะวิชา

-         การมีโครงสร้างการบริหารที่รวมสาขาวิชาไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดการเรียนการสอน และโครงสร้างด้านกายภาพตลอดจนอาคารเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

-         เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมีข้อมูลทุกภาษาในเอเชีย

-         พัฒนาพื้นที่ผลประโยชน์ เพื่อการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

-         มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความเป็นสากล

-         หน่วยสนับสนุนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างผลงานร่วมกัน

-         ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษา

-         การให้ความสำคัญและมีกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า

-         การสร้างระบบฐานข้อมูลของบัณฑิต ในการนำเสนอตัวเองสู่ตลาดงาน                                    โดยใช้ระบบ e-portfolio

-         เสนอมหาวิทยาลัยให้มีการรับน้องใหม่ที่สร้างสรรค์ และไม่ยืดเยื้อ

-         การดูแลและพัฒนาหอพัก และสวัสดิภาพของนักศึกษาให้อยู่อย่างมีความสุข เหมือนอยู่บ้านรวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรมีความปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#km-kku#MCore 301 มข. รุ่น 1

หมายเลขบันทึก

441011

เขียน

27 May 2011 @ 13:30
()

แก้ไข

07 Jun 2012 @ 20:40
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก