บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๔

ส่งข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ ๑/๒๕๕๔

๑๐ พ.ค. ๒๕๕๔  ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยนำส่งข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔  ของ กศน.อำเภอมัญจาคีรี ณ กศน.จังหวัดขอนแก่น  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ๓,๐๘๗  คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคำแคนความเห็น (0)