ขอนำแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 4 มาเขียนไว้ในบันทึกนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เขียนไว้คร่าวๆเพื่อปรับปรุงแก้ไข  ก่อนใช้จริงมันยังมีส่วนที่บกพร่องบ้าง ลองดูก่อนนะคะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา

รายวิชา.สาระวิทยาศาสตร์                                                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

แผนการเรียนรู้ที่ 1  โครงสร้างของพืช                            เวลา 3 ชั่วโมง

 

ว 1.1  : เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

 ตัวชี้วัดชั้นปี / จุดประสงค์การเรียนรู้    มฐ.ว 1.1(1) / ว 8.1 (1) - (8)

 1. สามารถระบุหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืชได้

        2.   ทดลองและอธิบายหน้าที่ของราก และลำต้นได้

         3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของปากใบของพืชได้

ชิ้นงาน / ภาระงาน

-  ใบงานทดลองเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้น

สาระการเรียนรู้

        - โครงสร้างของพืช

4. กิจกรรมการเรียนรู้

-    กิจกรรมที่ 1  หน้าที่ของรากและลำต้น 

ชั่วโมงที่ 1

 

 กิจกรรมนำสู่การเรียน

             ขั้นนำ                                     

 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

 2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 3. ครูให้นักเรียนดูต้นพืช 2 ชนิด  (ต้นเทียน  ต้นเฟริ์น หรือต้นอื่นๆ )  จากนั้นช่วยกันบอกโครงสร้างของต้นพืชว่ามีอะไรบ้าง และเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างของพืชทั้ง 2 ชนิดว่ามีโครงสร้างเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

                  ขั้นดำเนินการสอน

 1. ครูจัดกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และความสามารถ

 2. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าผลงานของนักเรียน คือผลงานของกลุ่ม

 3. ทุกคนในกลุ่มดำเนินการ   ดังนี้

 1   อ่านใบความรู้  และใบงาน

 2   รับอุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง

  3   ทำการทดลอง ทำกิจกรรม

  4    มอบหมายสมาชิกคนใดคนหนึ่ง บันทึกผลการทดลอง ช่วยกันตอบคำถามตอบคำถาม

 1. ครูมอบหมายภาระงานให้ทุกกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้

-     ศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ เรื่องรากและลำต้น

-     ทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 โดยคาดคะเนผลที่เกิดขึ้น

-     ทำการทดลองตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 ใบงานเรื่อง หน้าที่ของรากและลำต้น

 ชั่วโมงที่ 2

 
 1. ครูนำการทดลองตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 ที่ครูทำไว้ล่วงหน้ามาให้นักเรียนดูหลังจากที่แต่ละกลุ่มคาดคะเนผลแล้ว จากนั้นแต่ละกลุ่มบันทึกและสรุปผล

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามหน้าที่ของตน โดยร่วมกันทำภาระงานที่ครูมอบหมาย 

 3. ร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง เพื่อสรุปเป็นข้อมูลของกลุ่ม และบันทึกผล

 ชั่วโมงที่ 3

 
 1. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง ซึ่งควรได้ผลดังนี้ ก่อนแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดง ลำต้นของต้นเทียนมีสีเขียวใส แต่เมื่อแช่ต้นเทียนลงในน้ำสีแดงทิ้งไว้ 30 นาที รากของต้นเทียนเริ่มมีสีแดง  และลำต้นมีสีแดงด้วย

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เมื่อเฉือนลำต้นตามแนวขวางแล้วสังเกตเห็นอะไร และสิ่งนั้นมาจากไหน

 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่า รากทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้นสู่ลำต้น ส่วนลำต้นมีหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำและธาตุอาหารไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช

 ขั้นสรุป

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่า ภายในลำต้นของพืชจะมีท่อลำเลียงเพื่อลำเลียงน้ำและอาหาร

 2. ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือ (หน้า 7) และทำกิจกรรมพัฒนาการคิดข้อ 2 (หน้า 14)

 3. ครูชมเชยผู้เรียนที่ร่วมมือกันทำกิจกรรมทดลอง และอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ

 4. ครูตรวจการบันทึกข้อมูลและผลการทดลอง ตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1-2 ของผู้เรียน    แต่ละกลุ่ม และชมเชยกลุ่มที่ทำได้ดีที่สุด และให้กำลังใจ และคำแนะนำกับกลุ่มที่ต้องปรับปรุง

 กิจกรรมเสริมความรู้

 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ  เพื่อขยายความเข้าใจ

 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์เพื่อประเมินตนเอง  โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำรายงานเรื่องหน้าที่ของราก ลำต้น และใบ แล้วครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเวลาส่งผลงาน

 สื่อและแหล่งการเรียนรู้

 1. สื่อการเรียนรู้ ต้นพืชในท้องถิ่น  2-3 ชนิด

 2. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

 3. แว่นขยาย   สีผสมอาหารสีแดง  มีดเหลาดินสอ

 4. วัสดุและอุปกรณ์ตามใบงาน

6. การวัดและประเมินผล

     6.1 หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงานสุดท้ายที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด)

           - รายงานเรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น และใบ

6.2 วิธีการวัดและประเมินผล

 1. ตรวจรายงาน

 2. ประเมินทักษะการปฏิบัติการทดลอง

 3. ประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 5. สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม

 6. สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน

6.3    เครื่องมือวัดและประเมินผล และเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ )

 1. แบบประเมินรายงาน

 2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการทดลอง

 3. แบบประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม                    

 5. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 6. แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน

 7. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน