lotus
พระใบฏีกาสุพจน์ เกษนคร

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบบทดสอบ

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.             การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด

ก.มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                           ข.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

ค.มีการนำหลักสูตรไปใช้                                          ง.มีการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้

2.การวัดและประเมินผล มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

ก.ปรับปรุงการเรียนการสอน                                    ข.ตัดสินผลการเรียนการสอน

ค.ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์  ง.ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน

3.สิ่งใดที่ผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ก.หลักสูตร                                                                   ข.แผนการสอน

ค.จุดประสงค์                                                               ง.เทคนิคการสอน

4.ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา

ก.เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

ข.เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา

ค.เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก

ง.เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

5.จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรปฐมวัย

ก.หลักการ                                                                    ข.จุดมุ่งหมาย

ค.เนื้อหาสาระ                                                             ง.แนวทางการจัดประสบการณ์

6.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต                        ข.กลุ่มคณิตศาสตร์

ค.กลุ่มวิทยาศาสตร์                                                     ง.กลุ่มการงานอาชีพ

7. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.คู่มือครู                                                                       ข.แผนการสอน
ค.หนังสือประวัติศาสตร์ไทย                                    ง.แผนปฏิบัติงานวิชาการ

8.กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เน้นเรื่องใด

ก.วัดความสามารถในการใช้ภาษา                           ข.วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน

ค.วัดการอ่านออกเขียนได้                                         ง.วัดทักษะการอ่านเขียนพูด

9. ข้อใดไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.ช่วงชั้น                                                                      ข.กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.ช่วงเวลาเรียน                                                           ง.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10. "สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็นลักษณะการพัฒนาผู้เรียนตามข้อใด

ก.พัฒนาด้านปัญญา                                                   ข.พัฒนาด้านความรู้สึก

ค.พัฒนาด้านทัศนคติ                                                 ง.พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ

11.เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด

ก.การสำรวจเด็กเป็นรายบุคคล                 ข.การเรียนรู้แบบบูรณาการ

ค.โครงสร้าง                                                                 ง.แฟ้มสะสมงาน

12.ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรของการวิจัย

ก.ตัวแปรต้น                                                                 ข.ตัวแปรตาม

ค.ตัวแปรซับซ้อน                                                        ง.ตัวแปรสอดแทรก

13.ขั้นตอนแรกของการวิจัยคือ

ก.การกำหนดปัญหา                                                   ข.ศึกษาทฤษฎีหลักการ

ค.ตั้งสมมติฐาน                                                           ง.รายงานผล

14.ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุด คือ

ก.มัธยฐาน                    ข.ฐานนิยม           ค.พิสัย                   ง.ค่าเฉลี่ย

15.การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้ว ข้อใดสำคัญที่สุด

ก.ประสิทธิภาพ                                                           ข.ประสิทธิผล

ค.ประหยัด                                                                    ง.คุ้มค่า

16. "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ก.หลักการ                                                                    ข.ความมุ่งหมาย

ค.จุดมุ่งหมาย                                                               ง.ระบบการศึกษา

17.ข้อใดไม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ก.บุคคล                         ข.ครอบครัว                          ค.องค์กร                               ง.มหาวิทยาลัย

18. "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2544

ก.หลักการ                                                                    ข.ความมุ่งหมาย

ค.แนวการจัดการศึกษา                                              ง.การจัดการศึกษา

19.ใครคือ "ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2544

ก.สภาการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                      ข.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค.คณะกรรมการสถานศึกษา                                    ง.คณะกรรมการสถานศึกษา

20. "สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไร

ก.องค์การมหาชน                                                       ข.องค์กรหลัก

ค.องค์กรวิชาชีพ                                                          ง.องค์กรอิสระ

21.จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

ก.เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย ข.เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

ค.เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข                                                  ง.เป็นคนเก่ง คนดี

22.การจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ และทักษะภาษาไทยเน้นเรื่องใดมากที่สุด

ก.สื่อสารกับต่างชาติได้                                                              ข.ใช้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ค.ใช้ภาษาไทยถูกต้อง                                                                ง.รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

23. "สามารถอดทนต่อคำนินทาของเพื่อนร่วมชั้น โดยไม่โต้ตอบ" แสดงว่านักเรียนมีทักษะอะไร

ก.ทักษะทางสมอง                                                                      ข.ทักษะทางอารมณ์

ค.ทักษะทางสังคม                                                                      ง.ทักษะการทำงาน

24.กิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง คือ ข้อใด

ก.คุณภาพผู้เรียน                                                                         ข.กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

ค.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                            ง.เป้าหมายของการพัฒนา

25. "เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ" คือ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในข้อใด

ก.คุณค่าต่อสังคม                                                                         ข.ลักษณะพื้นฐานของการมีทักษะการทำงาน

ค.คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                   ง.ความสามารถในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

26.ผู้เรียน "มีความคิดเป็นระบบ" เป็นคุณลักษณะที่มุ่งหวังให้เกิดในกลุ่มสาระใด

ก.ภาษาไทย                                                                                  ข.คณิตศาสตร์

ค.วิทยาศาสตร์                                                                              ง.การงานอาชีพฯ

27.ผู้เรียน "มีจิตใจอ่อนโยน มีจิตใจสูง" เป็นคุณลักษณะที่มุ่งหวังให้เกิดในกลุ่มสาระใด

ก.การงานอาชีพฯ                                                                        ข.ศิลปะ

ค.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   ง.สุขศึกษา และพลศึกษา

28.ผู้เรียน "มีค่านิยมของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค" เป็นคุณลักษณะที่มุ่งหวังให้เกิดในกลุ่มสาระใด

ก.สุขศึกษา และพลศึกษา                                                          ข.การงานอาชีพฯ

ค.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   ง.สุขศึกษา และพลศึกษา

29.ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง หมายถึงข้อใด

ก.มาตรฐานการศึกษา                                                 ข.คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ค.การประกันคุณภาพ                                                                ง.การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

30.กฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาของชาติ คือ ข้อใด
ก.แผนการศึกษาแห่งชาติ                                                          ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ค.แผนพัฒนาการศึกษา                                                      ง.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

คำสำคัญ (Tags): #แบบทดสอบ
หมายเลขบันทึก: 439630เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2011 21:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 20:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ไม่เห็นมีเฉลยคำตอบเลยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี