12พค54  ณ  อาคารสโมสรบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะ  เป็นผู้บริหารจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  สถานประกอบการ  มาช่วยสะท้อนในหัวข้อ  "บัณฑิต  มมส  ในความคิดของท่าน" 

 

สะท้อนกันแบบตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อม  ได้อารมณ์ความรู้สึก  เพื่อการพัฒนาร่วมกัน 

อาทิ  รอง  ผอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม,  ผอ.โรงพยาบาลอินเตอร์มหาสารคาม(เอกชน),  รองผู้จัดการใหญ่โรงแรมพูลแมน  ราชาออร์คิต  ขอนแก่น,  รอง  ผอ.โรงเรียนธาตุพนม,  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตสกลนคร,  ท่านปลัดอำเภอบรบือ,  เจ้าของกิจกรรมอีกหลายหน่วยงาน  ที่บัณฑิต  มมส  เข้าไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

 

บทสรุปภาพรวม  คือ  อยากได้คนดี  กว่าคนที่เก่ง  ครับ 

 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ผมเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อการแลกเปลี่ยน  และระดมสมอง  ร่วม  7  ชั่วโมงเต็ม  และเชิญคณาจารย์จากทุกคณะมาร่วมฟังการสะท้อนในครั้งนี้ด้วย

 

อธิการบดีให้เกียรติมาต้อนรับและเปิด  (ผศ.ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต)  และรองอธิการบดีกล่าวรายงาน  (รศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา  ว่าที่  ศ.  ท่านแรกของ  มมส)

 

Large_20110512171648
Large_20110512163014_3
Large_20110512163121_4
Large_20110512163120_2
Large_20110512163120_1
Large_20110512162956_2
Large_20110512163049_4
Large_20110512163109_2