วัน ปฐมนิเทศนักศึกษา

การพบกลุ่มวันแรก

วันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันแรกของการพบกลุ่มของนักศึกษา กศน. ตำบลเจ้าเจ็ด ภาคเรียน๑/๒๕๕๔ เริ่มไปยังที่ทำงานเวลา ๗.๓๐ น. เตรียมทำความสะอาดจัดห้องจัดเตรียมเอกสารการปฐมนิเทศมีนักศึกษา นายธวัชชัย การสมโชคและนางสาวกรรณิการ์ คุณหงษ์ อาสา กศน. มีช่วยทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องเรียนวันนี้มีนักศึกษามารายงานตัวกับมากแต่ไม่ครบทุกคนมีบางคนโทรติดต่อมา

จำนวนนักศึกษาที่มีรายชื่ออยู่ใน กลุ่ม กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด

นักศึกษาหลักสูตรนำร่องระดับประถมศึกษาจำนวน ๗คน ม.ต้น ๖คน ม.ปลาย ๑๘คน รวม๓๑คน

นักศึกษาหลักสูตร๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษาจำนวน ๕๖ คน ม.ต้น ๒๐คน ม.ปลาย๕๐คน  รวม ๑๒๖คน

นักศึกษา กศน.ตำบลเจ้าเสด็จ  ม.ต้น ๖ คน ม.ปลาย ๑ คน รวม ๗คน

รวมนักศึกษาทั้งหมดที่มีรายชื่ออยู่ใน กศน.ตำบลเจ้าเจ็ดและ กศน.ตำบลเจ้าเสด็จ จำนวน ๑๖๔ คน

ได้ปฐมนิเทศเนื้อดังนี้

๑.ได้ชี้แจงรายละเอียดการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการเรียน  โครงสร้างหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ ระยะเวลาในการเรียน เกณฑ์การจบหลักสูตร เกณฑ์การให้คะแนน  วิเคราะห์เนื้อหาที่เปิดสอน หลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องส่ง

๒.แจกปฎิทินการเรียนรู้ และคู่มือผู้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เรียนคำอธิบายรายวิชา

๓.ชี้แจงช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับสถานศึกษา

๔.ชี้แจงการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

๕.ชี้แจงการทำโครงงาน วิชาเลือก

๖.ชี้แจงการวัดผลประเมินผล

ข้อตกลงในหาเรียนที่นักศึกษาต้องการร่วมกับครู

๑. เวลาในการพบกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรทั่วประเทศเรียนเวลา ๘.๓๐น.-๑๒.๐๐น.หลักสูตรนำร่องเรียน ๑๓.๐๐น.-๑๖.๓๐น.มีนักศึกษาเรียนรู้ด้วยคนเองมากคิดได้ร้อย ๕๐ 

๒.การส่งงานตามกำหนดเวลา ที่นักศึกษาลงมติเห็นชอบ

๓.ตกลงการติดต่อหาครู อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง

๔.การทำงานเป็นกลุ่ม

๕.การแต่งตั้งหัวหน้าชั้นแต่ละระดับชั้น

๖.การรับใบงาน

๗.การทำแฟ้มสะสมงาน

๘.การเรียนแบบบูรณาการ

๙.การวิเคราะห์เนื้อหาที่จะเรียนรู้ตามสภาพชุมชนที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นข้อมูลการทำแผนการสอน

๑๐.ชี้แจ้งรายละเอียดวิชาที่จะเรียนในสัปดาห์ต่อไป

๑๑.มีการเช็คชื่อผู้มาเรียนท้ายชั่วโมงเรียน

๑๒.ห้ามไปเรียนต่างกลุ่มเรียน

๑๓.นักศึกษาทำข้อตกลงในการเลือกวิธีเรียน

๑๔. การแต่งกายในการพบกลุ่ม

กิจกรรมที่นักศึกษาทำ  ความสามัคคีคือพลัง

ให้นักศึกษาออกมานำเสนอผลงานร่วมกับวิเคระห์เนื้อหาที่จะเรียน

นักศึกษาทำแบบสอบถามในการปฐมนิเทศจากทำแบบสอบถามก่อน-หลังการปฐมนิเทศนักศึกษามีความเข้าใจในการรับการปฐมนิเทศ มากคิดได้ร้อยละ ๘๐

แบบทดสอบก่อน-หลังปฐมนิเทศ

๑. คำว่า กศน. หมายถึง

๒. บอกจุดมุ่งหมาย ของ กศน.

๓.การศึกษา กศน.ขึ้นอยู่กับกระทรวงอะไร

๔.หลักสูตร กศน.มีระยะการเรียนช่วงชั้นละกี่ปี

๕.บอกโครงสร้างหลักสูตรระดับการเรียนของนักศึกษา

  ในภาคเรียน๑/๒๕๕๔ นักศึกษาเรียนวิชา

๖.วิธีการเรียน กศน.มีกี่แบบ และนักศึกษาเลือกเรียนวิธีใด เพราะเหตุใด

๗.นักศึกษา ต้องทำกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต กพช. จำนวนกี่ชั่วโมง

๘.คุณธรรม๙ประการมีอะไรบ้าง

๙.จงบอกหลักเกณฑ์ในการจบเรียน กศน.

๑๐.จงบอกชื่อครูประจำกลุ่ม  ผอ. กศน.อำเภอเสนา  ผอ.กศน.จังหวัด

๑๑.คำขวัญ และปรัชญา วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอเสนา

๑๒.บอกเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลการเรียน

๑๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

นัดหมายการเตรียมงานสัปดาห์ต่อไป

รอภาพกิจกรรม

รายงานตัวรับคู่มือนักศึกษารายละเอียดวิชาเรียนและรับแบบทดสอบการปฐมนิเทศ

อบรมให้ความรู้หลักสูตร

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม

 

 

ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาความต้องการเรียนร่วมกันและทำแบบทดสอบ

 

กิจกรรมความสามัคคีในกลุ่ม

นักศึกษาออกมานำเสนอผลงานกลุ่ม

 

ครูร่วมสรุปความต้องการของนักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เเมลีเสนาความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ตามผอ.มาเชียร์สมาชิกมากเลยนะครับ 164 คน รออ่านอีกครับ