ขอบคุณอาจารย์ จตุพรค่ะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น วันนี้จึงขอ ลปรร. การทำหลักสูตรท้องถิ่น ฉบับย่อจากประสบการณ์ตรงที่มีโอกาสได้ร่วมเรียนรู้ กระบวนการที่ได้มาซึ่งหัวเรื่องนั้นต้องได้มาจากชุมชนจริงๆ ให้ชุมชนมาพูดคุยเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ  อาชีพ ฯลฯ ที่เขาเห็นว่าสำคัญอยากอนุรักษ์ไว้ ในบรรยากาศสบายๆ ให้ชุมชนได้พูดได้เล่า จะทำให้ได้ประเด็นหลายเรื่อง จากนั้นทั้งผู้บริหาร ครู ชุมชน ลงสู่แหล่งเรียนรู้ดูของจริง ศึกษาข้อมูล ทั้งสถานที่ บุคคล ลงลึกในรายละเอียดเก็บข้อมูลให้มากที่  จากประเด็นและข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด ผู้บริหาร  ครู คัดเลือก สาระความต้องการจำเป็น จัดเนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การกำหนดการวัดและประเมินผลฯลฯ  ที่ได้เล่ามานี้คาดว่าพอเห็นภาพขั้นตอนของการทำหลักสูตรท้องถิ่น   อย่างที่อ.จตุพร กล่าวว่ากระบวนการที่ได้มาของหลักสูตรท้องถิ่นสำคัญมากป็นความต้องการของชุมชนจริงไหม

        จากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับผู้เฒ่า ผู้แก่ ในหมู่บ้าน และเห็นภูมิปัญญาต่างๆ เช่น จักสาน ทอผ้า การละเล่น ฯลฯ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง เราจะเกิดการเรียนรู้หลายอย่าง    ….คาดว่าคงไม่ยากนะคะ