sujitra28

jenasheta
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“ แม่น้ำ และทะเลเป็นใหญ่ เหนือห้วงน้ำทั้งหลาย

เรื่อง            อยู่สูงต้องรู้ต่ำ

ผู้แต่ง                 เนาวรัตน์        พงษ์ไพบูลย์

หนังสือ             ความคิดในดอกบัว         

สำนักพิมพ์        เกี้ยว -  เกล้า  พิมพการ

                 

                         “  แม่น้ำ   และทะเลเป็นใหญ่ เหนือห้วงน้ำทั้งหลาย

                 ด้วยมันวาง  ตนอยู่ในที่ต่ำ

                          สายน้ำใหญ่น้อย  จึงไหลมาสู่   

                ข้อความนี้เปรียบกับผู้เป็นใหญ่ เช่นกันกับแม่น้ำและทะเล  ย่อมเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้น้อยและผู้ยากเข็ญทั้งปวง  นั่นหมายถึงผู้เป็นใหญ่นั้นๆได้วางตัว อยู่ในที่อันเหมาะสมหรือไม่หรือมีท่าทีที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นต้น  และจากท่าทีดังกล่าวแล้ว ผู้เป็นใหญ่ยังต้องมีลักษณะสำคัญประการหนึ่ง  คือ  ความเข้าใจ  ในความเป็นผู้น้อยอย่างแจ่มแจ้งกระทั่งว่าผู้น้อยนั้นๆยอมรับอย่างสนิทใจว่า

เขาเป็นพวกเดียวกันและเกิดความรู้สึกยอมรับว่า  เป็นพวกเดียวกัน ก็จะก่อให้เกิดความไว้วางใจในที่สุด  ผู้น้อยวางใจให้เขาเป็นใหญ่  ผู้เป็นใหญ่ก็วางใจในผู้น้อยทั้งหมด ส่วนความเป็นเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งก็จะเกิดขึ้น  ผิดกับผู้เป็นใหญ่ที่วางตัวไว้ผิดที่ คือ  วางตัวไว้เหนือ   วางตัวสูงกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ  เอาตัวเองเป็นใหญ่  เอาตัวเองเป็นหลักในทุกๆเรื่องไม่สำรวจความคิดเห็นของผู้น้อย

ไม่เข้าใจผู้น้อยอย่างแท้จริง  เอาความคิดของตัวเองเป็นเกณฑ์  เมื่อวางตัวไว้ผิดที่การแสดงออกต่างๆ   จึงมักเป็นท่าทียโส โอหัง  พูดคำหยาบๆ ซึ่งล้วนเป็นลักษณะการดูถูก  ดูหมิ่น  ดูแคลน

หรือเหยียดหยามผู้อื่น ลักษณะเช่นนี้ มีแต่จะสร้างความเหินห่าง  หมางเมิน ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ถ้าองค์กรใดหรือสถาบันใดมีผู้นำเป็นเช่นนี้  องค์กรหรือสถาบันนั้นก็จะมีแต่ช่องว่างและรูโหว่

เสมอไปในที่สุดก็จะมีแต่รอยแตกร้าว

                        ผู้เป็นใหญ่หรือผู้นำ  มีหลักอยู่ว่า จงนำโดย  ไม่เป็นนาย หมายถึง  ต้องรักเคารพและยกย่องทุกคน เอาความเห็นของทุกคนเป็นบรรทัดฐาน  ผู้นำแบบนี้มักจะมองเห็นความคิดของ

ผู้ร่วมงานเป็นภาระ  ไม่ถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ เหนือความคิดเห็นของคนในกลุ่ม

คนอย่างนี้ผู้ร่วมงานก็จะไว้วางใจที่จะยกเขาให้เป็นผู้นำ แต่การนำไม่เป็นนายเท่านั้นยังจะต้องใช้

พลังของส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพ เปรียบกับ เหมือนมหาสมุทร  แม้อยู่ต่ำ  แต่สามารถสร้างคลื่น  สูงเท่า ภูเขาได้

 

 

                                                                             นางสุจิตรา    จันทรัตน์

                                                                                    สาขาวิชาสามัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่สูงต้องรู้ต่ำความเห็น (0)