ร่างกฎหมายสัญชาติ ที่พี่น้องไทยพลัดถิ่นร่วมกันต่อสู้จะผ่านหรือไม่ ?

ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในระดับการพิจารณาของรัฐสภา ในกรณีที่มีการยุบสภา โดยหลักการนั้นถือว่าตกไป เว้นแต่คณะรัฐบาลชุดใหม่ร้องขอให้ดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปภายในเวลาที่กำหนด

ม.153 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 กับร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ...) พ.ศ....ที่ค้างพิจารณา

ในบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวได้กล่าวถึงผลของการยุบสภากับร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

หรือ พูดง่ายๆ ว่าเมื่อไม่มีรัฐสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่อยู่ จะเกิดผลอะไรขึ้นกับร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ที่กำลังค้างอยู่ในชั้นพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่ค้างพิจารณาอยู่ก็ คือ ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ...)พ.ศ.... หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า ร่างพระราชบัญญัติเพื่อการคืนชาติ   ช่วงเวลานี้เองที่พี่น้องไทยพลัดถิ่นคงลุ้นกันน่าดูว่าร่างพระราชบัญญัติดัง กล่าวจะได้รับการเห็นชอบหรือไม่ โดยเฉพาะเวลาที่มีข่าวออกมาว่าจะยุบสภาในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ไม่รู้เช่นกันว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะได้รับการยอมรับเป็นกฎหมายภาย ในคณะรัฐบาลชุดนี้หรือไม่

 

       ด้วยเหตุนี้เอง พี่น้องไทยพลัดถิ่นคงต้องศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาร่างกฎหมายของ รัฐสภา ในช่วงเวลาที่มีการยุบสภาเผื่อไว้ เราจะได้ตั้งรับกับสถานการณ์ได้ทัน !

ม.153 “ใน กรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป

                ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบ วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปและรัฐสภามี มติเห็นชอบด้วย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัตตินั้นเป็นอันตกไป

                การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามวรรค สอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภาหรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี”

 

บทบัญญัติมาตรานี้กล่าวถึงผลการที่สภาผู้ แทนราษฎรสิ้นสุดลง ด้วยเหตุของระยะเวลาและการยุบสภาและมีร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติค้าง พิจารณาอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สส. หรือ สว.ขณะนั้น ตัวอย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ...)พ.ศ..... ซึ่งโดยหลักการแล้วเมื่อพิจารณาจาก ม.153 วรรค 2 แม้จะไม่ได้บัญญัติชัดเจนว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไปก็ตาม แต่ก็ได้วางเงื่อนไขว่าการพิจารณาร่างกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติจะดำเนินการ ต่อไปได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จากการเลือกตั้งร้องขอให้มีการพิจารณา ต่อตามกำหนดเวลาในวรรค 2  โดยเหตุผลที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีร้องขอนั้น เพราะเสมือนเป็นการแสดงเจตนาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เองที่จะยอมรับการริเริ่ม ทำงานของสภาเก่าของฝ่ายบริหารเก่า เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ : เรื่องสถานะบุคคล คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่ม่สัญชาติอย่างนี้ ส.ส. ,ส.ว. ควรเอาใจใส่เป็นอันดับแรก ถ้าศึกษาตามประวัติศาสตร์ พี่น้องไทยพลัดถิ่นกรณีเหล่านี้ แต่เดิมก้เป็นคนไทยๆ นี้เอง แต่เหตุทางการเมืองการปกครอง ส่งผลให้เขาไร้สัญชาติ เขาเหล่านั้นไม่ผิดเลยสักนิดเดียว น่าสงสารและน่าเห็นใจมากๆ