หวีเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่าโยนทิ้ง ให้เก็บเอาไว้หวีไม้กวาด เพื่อให้เศษผงหรือหยากไย่ที่ติดอยู่ออกไปได้