การจัดการองค์ความรู้ ด้านธรรมาภิบาล (สายวิชาการ)

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM, SCI, RMUTT

บล็อกนี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี สำหรับด้านบริหารทั่วไป และการประกันคุณภาพ ครับ กรุณาโพสต์ได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ด้านการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (สายวิชาการ)

เทคนิคในการเตรียมข้อมูลและหลักฐานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)

การกำหนดประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

1. ประชุมระดมสมองจากผู้รับผิดชอบงาน SAR ระดับฝ่าย / ภาควิชา / สาขาวิชาเพื่อทราบวิธีการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตลอดจนการจัดเตรียมข้อมูลของแต่ละสาขา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  โดยพบว่า

- สาขาวิชาชีววิทยาและฟิสิกส์ ดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กำหนดแบบฟอร์มให้อาจารย์ประจำในสาขากรอกข้อมูลตามภาระกิจงานให้ครบตามตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาขาต่อไป

- สาขาวิชาสถิติประยุกต์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาควิชาเคมี  ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วางระบบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล  โดยให้ธุรการภาคเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมดูแลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

 

2. หลังจากทราบวิธีการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตลอดจนการจัดเตรียมข้อมูลของแต่ละสาขาแล้ว  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  พบว่า

- ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ได้แก่  ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

3. กำหนดวิธีการตลอดจนเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  โดย

- ให้ผู้รับผิดชอบงาน SAR ระดับฝ่าย / ภาควิชา / สาขาวิชา  เข้าประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแบบฟอร์ม  ตลอดจนการเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- เผยแพร่แบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทาง web site เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถดึงไปใช้งานได้

 

วิธีในการเตรียมข้อมูลและหลักฐานในการจัดทำรายการประเมินตนเอง (SAR)

1. ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

- ประชุมผู้รับผิดชอบงาน SAR ระดับฝ่าย / ภาควิชา / สาขาวิชา

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการจัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานในการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

- กำหนดประเด็นปัญหาที่สำคัญในการดำเนินการเก็บข้อมูลและหลักฐานในการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

2. ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.

3. ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

4. กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและหลักฐานเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร

5. เผยแพร่แบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและหลักฐานทาง web site เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถดึงไปใช้งานได้

 

การกรอกข้อมูล common data set ผ่าน CHE- Online

1. ประชุมผู้รับผิดชอบงาน SAR ระดับฝ่าย / ภาควิชา / สาขาวิชา

2. เรียนรู้วิธีการกรอกข้อมูล common data set ผ่าน CHE- Online จากคู่มือที่ สพศ. แจกให้

คณะฯ

3. แต่ละหน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนของงานที่รับผิดชอบ

4. นำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทาง web site

 

ด้านการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (สายสนับสนุน)  

เทคนิคในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน เรื่อง เพิ่มความสำเร็จการทำงานด้วยวิธีการ “คิดบวก”

2.วิธีการสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ

-  ยิ้มแย้ม แจ่มใส่ อัธยาศัยดี

- เต็มใจให้บริการ

- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

- ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ

เขียนเมื่อ 

กลุ่มนี้ อาจารย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เรื่อง ขอการค้นหาเอกสารประกอบรายงาน SAR ของคณะฯ ได้ โดย

เช่น

1. การติดธงสีต่างๆ เพื่อจำแนกองค์ประกอบแต่ละตัว (องค์ประกอบที่ 1 สีแดง องค์ประกอบที่ 2 สีเหลือง องค์ประกอบที่ 3 สีฟ้า ........) เมื่อกรรมการมาตรวจประเมิน สามารถค้นหาเอกสารประกอบรายงานได้ทันที ภายใน 2 นาที

2. การแยกแฟ้มแต่ละองค์ประกอบ อาจจะแต่งตั้งผู้ที่จะค้นหาเอกสาร ซึ่งผู้ที่จะค้นหาเอกสารนี้ จะต้องรับผิดชอบ และทดสอบโดยการค้นหาเอกสารประกอบรายงานได้ทันที ภายใน 2 นาที หากค้นหาเกินจากเวลาที่กำหนด จะต้องฝึกซ้อม และทดสอบใหม่ เพื่อทำให้มั่นใจว่าสามารถสนับสนุนการตรวจประเมิน และทำให้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อย (เพราะเกณฑ์ SAR ใหม่นี้ ไม่ได้มีการเรียงข้อ (เช่น ถ้าทราบว่าไม่มีข้อ 3 กรรมการก็ไม่ต้องเหนื่อยที่จะไปหาข้อ 4-6 แต่ปัจจุบันนี้กรรมการตรวจประเมินทุกตัว ดังนั้นจะทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 เท่าตัว เพราะจะต้องค้นหาข้อมูลเยอะขึ้น)

เป็นต้น

ส่วนที่เป็นปัญหา เราควรมีวิธีแก้ไข หรืออาจจะเป็นเคล็ดลับในการแก้ปัญหามากกว่าครับ ที่จะนำมาเป็น KM