nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

การปรับเงินเดือนของข้าราชการครู (กรุงเทพมหานคร)


ขอนำเสนอข้อมูลของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรุงเทพมหานครนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้าหากมีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลงจะนำเสนอเพิ่มเติมนะครับ

           ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ที่จะได้ใช้พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำมาใช้บังคับกับครู กทม. โดยอนุโลม ทั้งนี้จะมีการนำเรียนให้ที่ประชุม ก.ก. เพื่อโปรดทราบในวันที่ 21 เม.ย. 54 นี้

     ทั้งนี้เมื่อนำ พรบ.ฉบับนี้มาใช้แล้ว ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดว่าจะปรับเงินเดือนอย่างไร และในขณะนี้ ทางสำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้ออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วตาม ว 4  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2554  โดยผมขอสรุปรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ซึ่งคิดไว้ว่า กรุงเทพมหานครน่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เช่นเดียวกัน (ยังไม่ยืนยัน กรุณาอ่านเพื่อทราบแต่อย่ายึดว่าใช่นะครับ)  กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักเกณฑ์นี้มีดังนี้ครับ

          1.  ให้ครูได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ตาม บัญชีท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554

          2.  ครูผู้ใดได้รับเงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด ตาม บัญชีท้าย พรฎ.ปรับเงินเดือน ฉ.2 พ.ศ. 2550   ให้ปรับไปรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงแนบท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554 โดยให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

                   รวมถึงครูผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2553 อยู่ก่อนวันที่ พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554 ด้วย

          3.  กรณีครูผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ พ.ศ. 2553 อยู่ก่อนวันที่ พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ ให้ครูผู้นั้นได้รับการปรับให้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่แล้วนั้นต่อไป ตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

           4.  ครูผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด อันดับใด หลังจากวันใช้บังคับ  พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554 และยังได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของแต่ละอันดับ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงแนบท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554   ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของแต่ละอันดับตามบัญชีท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554

           5.  กรณีครูผู้ใด ที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงแนบท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554  ให้ผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนหลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติทุกครั้ง  โดยให้ปรับจากขั้นเงินเดือนชั่วคราวที่รับอยู่ครั้งละ 1 ขั้น ตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ (B) จนได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของอันดับ โดยให้เริ่มปรับเงินเดือนครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2554

           6.  กรณีครูผู้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของแต่ละอันดับก็ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเท่าเดิมของแต่ละอันดับ ตามบัญชีท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554

           7.  กรณีครูผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะในวันเดียวกันกับที่ พรบ.เงินเดือนฯ  ฉ.2 พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ครูผู้นั้นดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะดังกล่าวก่อนแล้วจึงให้มีการปรับเงินเดือนเข้าตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  ต่อไป

           8.  ครูผู้ได้รับวิทยฐานะในตำแหน่งประเภทใดให้ได้รับเงินวิทยฐานะตามประเภทตำแหน่งและวิทยฐานะนั้น ตามบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะฯแนบท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554

               กรณีครูที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงแนบท้าย พรบ.เงินเดือนฯ ฉ.2 พ.ศ. 2554  แล้ว ให้ได้รับเงินวิทยฐานะในอัตรา  15,600  บาท ต่อเดือน

          9.  กรณีใดที่ไม่อาจรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

        สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยตารางบัญชีต่าง ๆ ได้นะครับ

        และถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผมคิดไว้ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ก็จะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เช่นเดียวกันครับ

        เพื่อน ๆ ที่เข้ามาอ่านสาระความรู้จากหน้านี้แล้ว หามีข้อมูลใดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โปรดให้คำแนะนำและข้อแก้ไขได้นะครับ ยินดีปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

หมายเลขบันทึก: 435955เขียนเมื่อ 19 เมษายน 2011 16:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 09:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี