ละความเพลิน จิตหลุดพ้น

สถาปัตย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี”

   

สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ

เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย

นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ

จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ

จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ

กล่าวได้ว่า

จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธวจนความเห็น (0)