และแล้วบันทึกนี้ก็เรียบร้อยแล้วด้วย"วิริยะ" สูงสุด 9 วัน  เก็บตกเวทีคุณอำนวยที่ ม.สงขลานครินทร์  เป็น 9 วันที่ตั้งใจ แต่มี error ระหว่างทางนานับประการ  ขณะเดียวก็มีความสำเร็จรายทางให้ยิ้มทุกวัน