แนวทางการให้ความรู้แก่มารดาเพื่อใช้เป็นเทคนิคการทำให้เด็กตัวเหลืองได้รับการส่องไฟ

แนวทางการให้ความรู้แก่มารดาเพื่อใช้เป็นเทคนิคการทำให้เด็กตัวเหลืองได้รับการส่องไฟ

 

การจัดการความรู้ : แนวทางการให้ความรู้แก่มารดาเพื่อใช้เป็นเทคนิคการทำให้เด็กตัวเหลืองได้รับการส่องไฟ

งานตามภารกิจ : การดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและภาวะวิกฤติรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

เป้าหมาย : ดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐานการพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จากการเก็บข้อมูลทารกที่ได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ 3 เดือน ย้อนหลัง พบว่าทารกมีผลของระดับบิริรูบินในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น ในวันรุ่งขึ้น คิด เป็น 25.9..% และจากการวิเคราะห์สาเหตุส่วนใหญ่ พบว่า ทารกไม่สามารถนอนส่องไฟได้ในวันแรก เนื่องจากทารกร้องกวนและมารดามีความวิตกกังวลจึงอุ้มลูกออกจากเครื่องส่องไฟทุกครั้งที่ลูกร้องทำให้ระยะเวลาส่องไฟไม่ถึง 20 . ./ วัน ส่งผล ให้ระดับบิริรูบินไม่ลดลง ทำให้ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนาน ดังนั้นแผนกสูติกรรมจึงจัดทำ แนวทางการให้ความรู้มารดาโดยใช้เทคนิคการทำให้เด็กสงบได้เร็ว ส่งผลให้ระดับบิริรูบินในกระแสเลือดลดลงส่งผลให้ทารกกลับบ้านพร้อมมารดาได้เร็วขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นางรัชนี วีระวงศ์ 2. นางสาววิราวรรณ์ วัชรขจร 3. นางจิดาภา ทองเชื้อ 4.. นางสุนธะ ทองเอี่ยม 5. นางพัชรี เพชรประดิษฐ์ 6. นางสาวเรณู สุขแจ่ม 7. นางสาวสาริศา สืบจากดี 8. นางสาววาสนา เงินม่วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีใจแทนแม่เด็กด้วยถ้าลูกหายป่วยไว