แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คำพ้อง

แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  ชื่อหน่วย  เลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย           เวลา  ๑  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  คำพ้องรูป พ้องเสียง                                               เวลา  ๑  ชั่วโมง

 มาตรฐาน  ท  ๔.๑      เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

            ตัวชี้วัด         ม.๑/๓ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

๑.  สาระสำคัญ

                การใช้คำพ้องรูป-พ้องเสียง                  

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                สามารถใช้คำพ้องรูป-พ้องเสียง  ในการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 

๓.  สาระการเรียนรู้

                ๑. คำพ้องรูป  คือคำที่เขียนเหมือนกัน  ออกเสียงต่างกัน  และความหมายก็ต่างกันด้วย

                                ตัวอย่าง ในเพลานี้ฉันว่าควรจะเพลาๆเรื่องการทะเลาะกันได้แล้ว ประเทศชาติจะได้สงบสุขเสียที

                                                เพลา  ( เพ-ลา)  คำแรกเป็นคำนาม                 หมายถึง                                กาล,คราว

                                                เพลา   (เพลา)   คำที่สองเป็นคำวิเศษณ์         หมายถึง                                เบาลง             

                ๒. คำพ้องเสียง  คือคำที่ออกเสียงเหมือนกัน  แต่เขียนต่างกัน  และความหมายก็ต่างกันด้วย

                                ตัวอย่าง   เขาเอาน้ำที่ใช้ล้างรถไปรดน้ำต้นไม้

                                                  รถ        คำแรกเป็นคำนาม               หมายถึง                                ยานพาหนะ

                                                  รด        คำที่สองเป็นคำกริยา           หมายถึง                                เท  ราด  หรือสาดน้ำ

          ๓.คำพ้องทั้งรูปและเสียง  คือคำที่เขียนเหมือนกัน  ออกเสียงเหมือนกัน  แต่ความหมายต่างกัน

                                ตัวอย่าง   ตาเตือนฉันว่าไม่ควรเอามือขยี้ตาจะทำให้เป็นโรคตาแดง 

                                                  ตา         คำแรกเป็นคำนาม             หมายถึง                ญาติผู้ใหญ่

                                                  ตา         คำที่สองเป็นคำนาม          หมายถึง                อวัยวะที่ใช้ในการดู

                                                  ตา         คำที่สาม                              หมายถึง                โรคชนิดหนึ่ง 

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

๑.  ความพอประมาณ

๑.  นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง ได้อย่างเหมาะสมสัมพันธ์กับเวลาที่กำหนดได้ครอบคลุมและตรงประเด็น

๒. ความมีเหตุผล

๒.  เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียงแล้วนักเรียนออกมาเขียน และอ่านประโยคนั้นให้เพื่อนฟังได้

๓.  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

๓.  นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียงที่ได้  นำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  เงื่อนไขความรู้

๔.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง

๕.  เงื่อนไขคุณธรรม

๕.  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  มีความขยันหมั่นเพียร

 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้

                ๑. ครูตั้งคำถามถามนักเรียนว่า  “นักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเราใช้ภาษาในการสื่อความหมายไม่ถูกต้อง”   เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของเรื่องที่จะเรียน

                                -  เกิดการเข้าใจผิดกันได้   เช่น   ตาของฉันเจ็บ 

                                (  ตาที่เป็นอวัยวะมีอาการเจ็บ  หรือ  ตาที่เป็นญาติผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บ)

-  การสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้พูด

                ๒.  นักเรียนทบทวนเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง  ตามที่ได้เคยเรียนมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

( CIPPA  ขั้นที่ ๑  การทบทวนความรู้เดิม ) 

                   ๒.๑ ครูตั้งคำถามถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงต่างกันอย่างไร”  (ให้นักเรียนคนหนึ่งอธิบายให้เพื่อนร่วมห้องฟัง  หากมีบางส่วนที่อธิบายยังไม่ชัดเจนครูจะเป็นผู้ที่เสริมให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น)

                                ๒.๒ ครูเป็นผู้สุ่มเลือกนักเรียนให้ยกตัวอย่างคำพ้องรูป

                                                - เพลา  (กาล,คราว  / เบาๆ)

                                ๒.๓ ครูเป็นผู้สุ่มเลือกนักเรียนให้ยกตัวอย่างคำพ้องเสียง

                - รถ  (ยานพาหนะ)

                                                - รด (เท  ราด  หรือสาดน้ำ)

                                ๒.๔ ครูเป็นผู้ตั้งคำถามว่า “นอกจากคำพ้องรูป-พ้องเสียงแล้ว นักเรียนคิดว่ามีคำใดบ้างที่พ้องทั้งรูปและเสียง”

                - ตา  ( อวัยวะที่ใช้ดู /  ญาติผู้ใหญ่)

                - เพลา  ( ส่วนประกอบของรถ / เบาๆ )

          ๓. ให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่  ๑ เรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียงที่ครูแจกให้  โดยนำคำที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างเพื่อให้เป็นประโยคที่ถูกต้องและชัดเจน

( CIPPA  ขั้นที่ ๓  การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม)   

                ๔. ครูสุ่มเลือกให้นักเรียนออกมาเขียนประโยคที่สมบูรณ์แล้วบนกระดานข้อละ ๑ คน  พร้อมทั้งให้นักเรียนที่ออกมาเขียน  อ่านประโยคนั้นให้เพื่อนฟัง  และให้เพื่อนที่นั่งฟังอ่านตาม

( CIPPA  ขั้นที่ ๖  การปฏิบัติ  และการแสดงผลงาน) 

          ๕. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนคำพ้องรูป-พ้องเสียง ที่เพื่อนออกมานำเสนอลงในใบงานที่ ๑

ส่งท้ายชั่วโมง     

          ๖. ให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง  ที่ได้เรียนในวันนี้  แล้วเขียนลงในใบงานที่ ๒  ส่งงานท้ายชั่วโมง

                ๗.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่๑ เป็นการบ้าน  ส่งในสัปดาห์หน้า

( CIPPA  ขั้นที่ ๗  การประยุกต์ใช้ความรู้) 

๕.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

                ๑. ใบงานเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง

                ๒. แบบฝึกหัดเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง

๖.  การวัดผลและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการวัดผล

เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์การประเมิน

สามารถใช้คำพ้องรูป-พ้องเสียงในการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

๑. สังเกต

 

 

 

 

 ๑.แบบสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 

 

๑.เกณฑ์การสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  คะแนนเต็ม ๙ คะแนน  หากนักเรียนได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒. ตรวจจากการทำใบงานที่ ๑

 

๒.ใบงานที่  ๑  เรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง

 

๒. ใบงานที่  ๑ มีคำพ้องรูป-พ้องเสียงทั้งหมด ๒๐ คำ  ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ ๙๐  ทำถูกต้องตั้งแต่ ๑๘ คำขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓.ตรวจจากการทำใบงานที่ ๒

 

๓ ใบงานที่ ๒  เรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง

ใบงานที่  ๒  สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง  พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ถูกต้องและชัดเจน  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๔.ตรวจจากการทำแบบฝึกหัดเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง

๔.แบบฝึกหัดเรื่องคำพ้องรูป-พ้องเสียง

๔.  แบบฝึกหัดเรื่อง คำพ้องรูป-พ้องเสียงมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ ๘๐  ทำถูกต้องตั้งแต่ ๘ คำขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  ตามมาเก็บเกี่ยวความรู้ของครูใจดี ทีไม่หวงค่ะ  ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

การแบ่งปันความรู้เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งค่ะคุณครู

มาเยี่ยมครูครับ

วันนี้ว่างมากขึ้นหรือยังครับ

หรือว่ายังเดินสายสัมมนาเหมือนเดิม


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

        ช่วงนี้พอมีเวลาว่างบ้าง  คิดถึงเพื่อนๆสมาชิกเลยต้องมารอบดึกค่ะ

       

นางวิภาวดี กันทะกะ
IP: xxx.174.207.130
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะพี่อี๊ด จำเก๋ได้หรือเปล่า เคยอยู่น้ำหนาววิทยาคมไงคะ ตอนนี้เก๋ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมแล้ว พอดีเข้ามาดูเว็บไซต์นี้เลยรู้ว่าเป็นของพี่อี๊ด หวังว่าคลจำน้องสาวคนนี้ได้นะคะ อีเมลเก๋คะ [email protected]

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเก๋

พี่จำได้น้องสาวคนสวยได น้องเก๋ตัวเล็ก

ไปเขาค้อปีที่แล้วไปเยี่ยมน้องยุ้ยไม่รู้ที่อยู่น้องเก๋

ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมบล๊อกพี่

เด็กดี
IP: xxx.48.56.58
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเว็บดีๆค่ะ :)

ครูน้อย
IP: xxx.52.55.221
เขียนเมื่อ 

นำเสนอดีมีประโยชน์ผู้เข้าชมได้ประโยฃน์ดี

ขอบคุณค่ะ

อารี
IP: xxx.1.166.199
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่สาธารณชน เป็นประโยชน์มากค่ะ จะมาขอความรู้และแวะเยี่ยมบ่อยๆนะคะ

หนึ่ง
IP: xxx.29.181.217
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแผนการสอนของครูฯ อ่านแล้วทำให้ได้แนวทางการจัดทำแผนฯแบบพอเพียงดีขึ้นค่ะ

วิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์
IP: xxx.4.140.17
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ