Lord Buddha as an excellent CEO for 26 centuries

บังอร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Lord Buddha as an excellent CEO for 26 centuries

 

Paradox of our time

ไม่ต้องรอให้เป็นวันพิเศษ ทุกๆ วันเป็นวันพิเศษ

เราสามารถแยกอะตอมได้ แต่ไม่สามารถแยกแยะอคติได้

เรียนเยอะ เรียนรู้น้อย

วางแผนเยอะ ประสบความสำเร็จน้อย

เรียนรู้ที่จะรับ ไม่เรียนรู้ที่จะรอคอย

รายได้มากขึ้น ศิลธรรมลดลง

สร้างคอมพิวเตอร์มากขึ้น ได้ข้อมูลมากขึ้น แต่มีการสื่อสารน้อย

เราใฝ่หาปริมาณ แต่คุณภาพขาดแคลน

เราอยู่ในยุคสมัยของ fast food แต่การย่อยแย่ลง

ผู้คนรูปร่างใหญ่โตขึ้น แต่คุณสมบัติแย่ลง

เรามีกำไรมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์แย่ลง

เรามีเวลาพักผ่อน แต่สนุกสนานลดลง

อาหารมากขึ้น แต่คุณค่าทางโภชนาการลดลง

ครอบครัว สามี ภรรยา มีรายได้ทั้งคู่ แต่การหย่าร้างเพิ่มขึ้น

มีบ้านหรูหรา แต่ไม่มีความสุข

 

ต้องค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น นั่งหน้าบ้านชื่นชมกับสิ่งต่างๆ ที่เราเห็น

ไม่ต้องสนใจกับความปรารถนาของตัวเอง

ให้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูงมากขึ้น

เยี่ยมชมสถานที่ที่ชอบ

ชีวิตเป็นห่วงโซ่ของเหตุการณ์ต่างๆ แห่งความสุข

ไม่ใช่เรื่องของการเอาตัวรอดเท่านั้น

หาของที่มีออกมาใช้

ให้ลงมือทำเลย ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่ง

บอกครอบครัว เพื่อน ว่าเรารักเขามากแค่ไหน

ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที่เป็นเวลาพิเศษ ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเรานานแค่ไหน

 

Buddhist style management

Objective – ค้นพบของดีในศาสนาพุทธร่วมกัน

Why       – พระพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนามา 2600 ปี

-                   ความนับถือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

-                   ไอน์สไตน์บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ อธิบายได้ด้วยควอนตัมฟิสิกส์

How       - ประสบการณ์ของแต่ละคน

-                   สถานการณ์

-                   แนวทางการประยุกต์ใช้

                                                                                                                              

 • สินค้า องค์ความรู้ 2600 ปี
 • การเปิดตัวสินค้า กรณีศึกษา Problem base learning ปัญจวัคคีทั้ 5 กษัตริย์ มีบารมีที่จะเผยแพร่ต่อไป
 • การบริหารงานบุคคลและองค์กร มีการวิเคราะห์โดย นพ.นพพร เรืองสกุล
  • ต่อเติมวินัย ค่อยๆ เกิดขึ้นมาหลังจากมีปัญหา
  • การศึกษา เรียยนรู้ ฝึกปฏิบัติ
  • KM พระพุทธเจ้าทำมานานแล้ว อุปัชฌาย์ การมีพี่เลี้ยง (mentor)
  • คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
   • รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ทำตามคำสอน

สินค้าของพระพุทธเจ้า โดยคุณนวพร เรืองสกุล

 • อริยสัจ 4
 • อนัตตา
 • รูปกับนาม (สังขาร)
 • สังสารวัฏ
 • กรรมลิขิต
 • นิพพาน
 • มรรค 8  การมีปัญหาคืออะไร
 • ศิล สมาธิ ปัญญา
 • ไม่ประมาท ให้มีสติ

ติช นัท ฮัน เป็นพระชาวฝรั่งเศส อายุ 84 ปี (ติช เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่าพระ) พูดถึงการนิพพาน (Nirvana)

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (supreme knowledge) เมื่ออายุ 35 ปี ในเดือนพฤษภาคม

วันที่ 2 ผลของกรรม

วันที่ 3 สาเหตุของปัญหาทั้งปวง คือกิเลส อวิชา

นิพพานคือขจัดความทุกข์ยากทั้งปวง (suffering) ที่มาจาก wrong perception, wrong understanding (ความเข้าใจผิด อวิชชา) รู้สาเหตุ

การทำสมาธิ, การฝึกลมหายใจ ขจัดความเข้าใจผิดได้อย่างไร

 • Remove wrong perception
 • Remove suffering
  • เข้าใจตัวเองผิด
  • เข้าใจคนอื่นผิด

นำไปสู่ความกลัว ความเกลียดชัง ขจัดความเข้าใจผิดได้ นำไปสู่สันติภาพได้

การบรรลุนิพพาน ต้องบรรลุความเข้าใจผิด อวิชชา

การปฏิบัติสมาธิอย่างลึกซึ้ง (meditate deeply)

การมีอยู่ การไม่มีอยู่  เป็นความไม่ยั่งยืน มีอยู่ ไม่มีอยู่ ตาย เกิด ไป มา

เมื่อปฏิบัติทำให้เข้าใจความเป็นเช่นนั้นเอง เหนือกว่า การเกิด การตาย การเป็น การอยู่

อนัตตา ความไม่มีตัวตน

นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส มองเมฆ เมฆกลายเป็นฝน ไม่มีเมฆ เมฆอยู่ในน้ำฝน เป็นไปไม่ได้ที่เมฆจะตาย  (กลายเป็น ฝน หิมะ น้ำแข็ง)

มีการเปลี่ยนรูป (Transformation)  ตายแล้วกลายเป็นไม่มีอะไร (no one) เป็นความเข้าใจผิดที่ควรจะ remove ออกไป เราจะมีอิสระภาพ ไม่มีความกลัว ถ้าเราไม่กลัว จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของ happiness

Nirvana คือ freedom คือเป็นอิสระจากความคิดทั้งปวง

ความกลัว กลัวไม่สวย กลัวไม่รู้

การทำให้มีความสุข การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คือการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ความคิดของเราที่จะเผชิญกับความทุกข์

ความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่งในโลก

การโกรธคนอื่นคือการโกรธตัวเอง

การเข้าใจผิดเกี่ยวเนื่องกับเรา

ตามลมหายใจ ฐานกาย

ฐานใจ อารมณ์ ชอบ ไม่ชอบ โกรธ เกลียด

ละวาง ฐานคิด ฐานใจใช้ฐานกาย ทำให้เข้าสู่ธรรมะได้มากขึ้น เกิดสมาธิ เกิดความเข้าใจ เกิดปัญญา

พระพุทธศาสนา การนิพพาน เกิดได้เดี๋ยวนี้

การประยุกต์ใช้

ในทางจิตเวช กรมสุขภาพจิต รีซีเรียน การหยุ่นตัวเพื่อรับแรงกระแทก แล้วกลับสู่สภาพเดิม

องค์ประกอบสำคัญ

 1. การที่คนเรารู้สึกดีกับตัวเอง ใจเย็น ทำบุญ ใจบุญ ฟังมากกว่าพูด คิดแล้วตัดสินใจ โดยเหตุผล ปราศจากลำเอียง โอบอ้อมอารี จิตใจอ่อนโยน มองด้วยความเข้าใจ ไม่ซับซ้อน อารมณ์ดี ตลก ขบขัน มีความเบิกบาน มีความยืดหยุ่นสูง

ฐานกายทำให้ตัวเองมีสติ

มีครอบครัวที่ดี ชอบทำให้คนอื่นมีความสุข

 1. การจัดการชีวิตตัวเองได้ การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง โลภ โกรธ หลง

การ set priority เลือกทำสิ่งที่สำคัญ

 1. สายสัมพันธ์เกื้อหนุน เราทำอะไรให้เขาบ้าง
 2. การมีเป้าหมายที่ดีงามในชีวิต
 • ครอบครัว
 • มีความสุข ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความมั่นคงในใจ มีความสุขในบั้นปลาย เป็นเนื้อนาบุญของศาสนา
 • ครอบครัวดีแล้ว
 • การเรียนจบ ทำงาน ความท้าทาย การบริหาร ทำประโยชน์ให้สังคมให้มากที่สุด
 • โลกแห่งธรรมะ สิ่งที่เห็น สิ่งที่เป็น เหมือนกัน ทำให้เป็นจริง ครอบครัว
 • งาน โอกาสในการลาศึกษาต่อ สามารถสร้างงาน ทีมงานได้
 • มีความมั่นคงในชีวิต มีบ้าน มีบำนาญ
 • ครอบครัวมีความสุข

ศาสนาพุทธมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูง ควอนตัมฟิสิกส์ ศึกษาอนุภาคใต้ระดับอะตอม electron

อนุภาค=สิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่มองไม่เห็น มีการหลอมรวมพลัง

E=mc2

สิ่งที่เราพูด ทำ นอกเหนือจากการได้ยิน การมองเห็น จะมีคลื่นอื่นๆ อีก Fusion butterfly effect เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เป็นกระแสคลื่นต่อเนื่องกันไป

Electron 2 ตัวมาใกล้กัน ผลักกัน หรือหลอมรวมกันถ้าคลื่นเหมาะสม

การสนทนาอย่างมีสุนทรียะ Dialogue โดย David Bolhm ในองค์กรถ้าคุยกันแบบสุนทรียะ ต้องปล่อยคลื่นบวก

หลัก uncertainty เข้าใจเรื่อง uncertainty มาก ความจริงมีหลาย level ไม่ด่วนสรุปว่าถูกหรือผิด

หลักการ dialogue ที่สำคัญ 2 ข้อ สนทนาให้เกิดพลัง

 1. ให้แขวนคำตัดสิน ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกไม่เห็นคุณค่า ไม่ไว้วางใจ
 2. ได้ยินหรือเห็นสิ่งที่เขาพูดและไม่ได้พูด (Deep listening) ความจริงมีสิ่งที่เป็นสสาร คลื่น ภาษาท่าทาง เรื่องที่อยู่เบื้องหลัง พยายามเข้าใจในภาพรวม

ผลลัพธ์จากการทำ dialogue (สุนทรียสนทนา) ช่วยแก้ไขความขัดแย้ง โดยไม่คาดหวังว่าจะเกิดข้อตกลง อาจได้ข้อสรุปหรือความคิดดีๆ เมื่อมีการ transformation ของปรากฏการณ์ นึกถึงสิ่งดีๆ ของคนอื่น และบอก

ข้อ 1 เป็นข้อที่ทำได้ยาก ทำให้ไม่แก้ปัญหา เกิดปัญหาเหมือนเดิม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน health systems managementความเห็น (0)